Samorząd pielęgniarek i położnych, utworzony na podstawie ustawy z dnia 19 kwietnia 1991roku (Dz. U. z 1991 r. Nr 41, poz. 178, z późn. zm.) został powołany dla reprezentowania zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów zawodów pielęgniarki i położnej. Z dniem 01.01.2012r zmieniła się podstawa prawan działania samorządu, który obecnie działa na podstawie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1038).

Do zadań samorządu należy, w szczególności:

 • sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów;
 • ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem;
 • ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy;
 • współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa;
 • integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych;
 • obrona godności zawodowej;
 • reprezentowanie i ochrona zawodów;
 • zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;
 • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.


Samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

 • stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu;
 • prowadzenie rejestrów na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 174, poz. 1039);
 • opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warunków wykonywania zawodów;
 • opiniowanie warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych;
 • opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego;
 • prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych;
 • przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska pielęgniarskie lub położnicze oraz na inne stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych, o ile odrębne przepisy przewidują taki obowiązek;
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej;
 • opiniowanie programów kształcenia zawodowego;
 • orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej;
 • udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;
 • współpracę z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;
 • współpracę z organami administracji publicznej, samorządami i organizacjami pielęgniarek i położnych za granicą oraz samorządem innych zawodów medycznych w kraju;
 • organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek i położnych;
 • zarządzanie majątkiem własnym;
 • prowadzenie działalności wydawniczej;
 • uznawanie kwalifikacji pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko ustawie.


Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.