Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011r, Nr 174, poz. 1038) jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Organami Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach są:

 1. Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
 2. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych,
 3. Okręgowa Komisja Rewizyjna,
 4. Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych,
 5. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Najwyższym organem Okręgowej Izby jest Okręgowy Zjazd. W Okręgowym Zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swoim zasięgiem część obszaru działania Izby.

Okręgowy Zjazd, w drodze uchwały, w szczególności:

 1. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala roczny budżet;
 2. rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika;
 3. ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację, zasady i tryb działania organów izby;
 4. wybiera przewodniczącego i pozostałych członków okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu oraz okręgowego rzecznika i jego zastępców;
 5. wybiera delegatów na Krajowy Zjazd;
 6. odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;
 7. udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie;
 8. podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla zawodów pielęgniarki i położnej oraz w innych sprawach objętych zakresem działania okręgowej izb

Okręgowa Rada kieruje działalnością Okręgowej Izby i wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby, w szczególności:

 1. wykonuje uchwały okręgowego zjazdu;
 2. stwierdza oraz przyznaje prawo wykonywania zawodu;
 3. prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych;
 4. powołuje komisje i zespoły problemowe i kieruje ich pracą;
 5. prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę;
 6. składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz z wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem;
 7.  współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

Okręgowa Komisja Rewizyjna:

 1. kontroluje działalność finansową i gospodarczą Okręgowej Rady;
 2. składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej;
 3. występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie.

Okręgowy Sąd:

 1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej wniesione przez okręgowego rzecznika;
 2. dokonuje wyboru zastępców przewodniczącego Okręgowego Sądu spośród członków tego sądu;
 3. składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw;
 4. składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania.

Okręgowy Rzecznik:

 1. prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej;
 2. sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami pielęgniarek i położnych;
 3. składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;
 4. organizuje dla członków samorządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działa w imieniu i na rzecz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.


Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.