Rozliczenie kursu

 

Koszt kursu specjalistycznego RKO noworodka wykazana w informacji PIT8C za rok 2013:

 

362,00 * 18% = 65,16 PLN podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 65,00 PLN

 

Koszt kursu kwalifikacyjnego opieka długoterminowa w informacji PIT8C za rok 2013:

 

1 252,00 * 18% = 225,36 PLN podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 225,00 PLN

 

Kwotę wyliczonego podatku należy odprowadzić do właściwego sobie urzędu skarbowego.

 

Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, z zastrzeżeniem że:

1) podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.: uzyskane dochody (przychody):

a) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej,

b) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych,

c) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,

oraz kwoty podatków od nich pobierane zaokrągla się do pełnych groszy w górę,

2) zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.

Podstawa prawna: Art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).