Pielęgniarki i położne nie muszą płacić podatku od udziału w szkoleniach i refundacji kosztów szkoleń.
Czy wobec nałożonych ustawowo obowiązków przynależności do samorządu zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członków tego samorządu, realizowanie tego obowiązku poprzez uczestniczenie w kursie szkoleniowym organizowanym przez organ samorządu zawodowego ze środków członka samorządu, po stronie uczestnika powstaje przychód w rozumieniu ustawy o podatku od osób fizycznych, jeżeli uczestniczenie w tym kursie przysługuje tylko po uprzednim opłaceniu składek członkowskich?

Tak sprecyzowane pytanie zostało zadane Dyrektorowi Izby Skarbowej w Katowicach (działającego w imieniu Ministra Finansów) w styczniu 2014 r. Należy zaznaczyć, iż problem nie dotyczy tylko środowiska pielęgniarek i położnych. Borykają się z nim także inne zawody zaufania publicznego mające obowiązek podnoszenia kwalifikacji.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, iż udział w szkoleniach w ramach opłacanej składki członkowskiej stanowi dla członków samorządu pielęgniarek i położnych konkretne przysporzenie majątkowe, oznaczające osiągnięcie opodatkowanego przychodu, a Izba winna dla swoich członków sporządzić informacje roczne PIT-8C. Takie informacje powinny zostać złożone zarówno do urzędu skarbowego, jak i przekazane poszczególnym pielęgniarkom i położnym celem opodatkowania ich w rozliczeniu rocznym. Po wezwaniu do usunięciu naruszenia prawa, sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach i w swym wyroku z 08 stycznia 2015 r. stwierdził, iż w tym przypadku organy fiskalne nie mają racji. Mając na uwadze ekwiwalentność składki członkowskiej oraz statutowy obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych nie możemy mówić o nieodpłatnym świadczeniu dla członka Izby. Stanowisko WSA w Gliwicach nie może nas dziwić. Mili Państwo, inny wyrok Sądu Administracyjnego w I instancji oznaczałby, że składki członkowskie, które wpłacacie na rzecz Izby stałyby się opodatkowane. Fiskus w swojej interpretacji pominął całkowicie ustawowe zadanie samorządu, jakim jest ułatwienie pielęgniarkom i położnym zdobywania coraz wyższych kwalifikacji zawodowych. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach nie zakończył jednak sprawy. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach złożył skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach i sprawa trafiła do rozpatrzenia przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 30 mają 2017 roku sygn. akt. II FSK 1206/15 oddalił skargę kasacyjną, przyznając tym samym rację Państwa środowisku, że udział w szkoleniach finansowanych ze składek pielęgniarek i położnych, nie jest nieodpłatnym świadczeniem i Izba nie ma obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest orzeczeniem ostatecznym i nie podlega zaskarżeniu. Mówiąc wprost, od wyroku takiego nie przysługuje żaden środek odwoławczy, jest on ostatecznym potwierdzeniem prawa i powinien być stosowany przez Urzędy Skarbowe wprost. Każde inne zachowanie organów fiskalnych stanowi rażące naruszenie prawa.
Słyszeliśmy opinie organów fiskalnych, iż powyższy wyrok dotyczy samej Izby, a nie jej poszczególnych członków. Odsyłamy jednak do uzasadnienia powyższego wyroku i dla lepszej ilustracji posłużymy się cytatem z niego zaczerpniętym.
„Nie można jednak tracić z pola widzenia postrzegania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych jako pewnego rodzaju zbiorowiska (korporacji), której najistotniejszym substratem są Członkowie tego samorządu. Nie organy (władze) samorządu i nie jego majątek lecz właśnie członkowie Izby stanowią o sensie i istocie funkcjonowania i istnienia samorządu zawodowego.”
Z powyższego cytatu wynika istotny wniosek: dla Naczelnego Sądu Administracyjnego Izba Pielęgniarek i Położnych, to jej członkowie i każda inna ocena stanu prawnego, oddzielająca członków od Izby od samorządu jest naruszeniem prawa poprzez kwestionowanie prawomocnego wyroku najwyższej w Polsce instytucji kontroli administracyjnej działania organów fiskalnych. Skoro zatem członkowie Izby, są najistotniejszym substratem Izby, to interpretacja dotycząca Izby dotyczy również ich bezpośrednio. Prowadzi to do tego, że interpretację należy stosować w stosunku do każdego członka Izby indywidualnie. Zatem pielęgniarki i położne, które otrzymały PIT-8C w poprzednich latach i rozliczyły podatek dochodowy z tego tytułu mają prawo do sporządzenia korekt zeznań rocznych i wystąpienia o zwrot nadpłaty z tytułu niesłusznie zapłaconego podatku od refundowanych szkoleń. Żaden organ nie ma prawa kwestionować dokonania zwrotu, gdyż wynika ono z prawomocnego wyroku sądu.
Pragniemy zwrócić także uwagę, iż często pielęgniarki i położne podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe korzystając ze szkoleń organizowanych przez inne podmioty zewnętrzne w stosunku do Izby, ponosząc ich koszt, który jest następnie refundowany przez samorząd zawodowy. Stoimy na stanowisku, że niezależnie, czy dochodzi do refundacji całkowitej, czy częściowej, stan prawny wpisuje się w ekwiwalentność składki i naszym zdaniem nie stanowi nieodpłatnego świadczenia. Niepokojącym sygnałem jest powtórna ocena zaistniałego stanu prawnego przez niektóre Urzędy oraz wykonywanie telefonów do podatników z żądaniem wycofania wniosków o nadpłatę.
Zwracamy uwagę, że Naczelnik Urzędu Skarbowego stosuje prawo i ma obowiązek stosować zasadę pisemności określoną w ustawie Ordynacja Podatkowa . Wszelkie ustne, osobiste czy też telefoniczne naciski na członków Izby po złożeniu wniosków o stwierdzenie nadpłaty są niezgodne prawem. Sprawa odmowy musi zostać załatwiona pisemnie w postaci wydania decyzji o stwierdzeniu nadpłaty lub odmowy jej stwierdzenia.
Organy fiskalne pokusiły się już o wydawanie decyzji odmawiającej stwierdzenia nadpłaty. Działania takie są bezprawne i należy od takich decyzji odwoływać się do Izby Krajowej Administracji Skarbowej. Nie można odmówić stwierdzenia nadpłaty, skoro wykonując wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej zn. IBPB II /1/415-76 /14-1/KB z dnia 15.11.2017 r. z urzędu stwierdził prawidłowość zwolnienia z podatku dochodowego udziału w nieodpłatnych szkoleniach członków Izby Pielęgniarek i Położnych.

Mariusz Cieśla                                                                                                     Jan Pytel
Doradca Podatkowy                                                                                             Doradca Podatkowy