Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach informuje, iż członkowie samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Katowicach mają możliwość odzyskania nienależnie zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego udziału w kursach szkoleniowych organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach – stosownie do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2017 r.

Każda pielęgniarka, pielęgniarz, położna i położny, którzy dokonali zapłaty podatku w ww. zakresie proszeni są o złożenie w swoim Urzędzie Skarbowym kompletu dokumentów:

WNIOSKU O NADPŁATĘ – którego wzór załączony jest do komunikatu;

KOREKTY DEKLARACJI za rok, w którym należy się zwrot o nadpłaconego podatku;

KSEROKOPII ZAŚWIADCZENIA o ukończonym kursie lub KSEROKOPII DYPLOMU SPECJALISTY;

Kopii Wyroku wraz z uzasadnieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2017 r. sygn. akt II FSK 1206/15 - który również został umieszczony na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Jednocześnie informujemy, iż:

Wnioski o zwrot nadpłaconego podatku można składać za okres wstecz, tj. do roku 2011 (włącznie);

Prawo ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku na podstawie Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2017 r. sygn. akt II FSK 1206/15 mają wyłącznie pielęgniarki, pielęgniarze, położnej i położni, którzy dokonali zapłaty tytułem podatku od osób fizycznych w zakresie udziału w kursach szkoleniowych organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach;

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2017 r. sygn. akt II FSK 1206/15 prawomocnie uchylił indywidualną decyzję Ministra Finansów wydaną dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Nie ma zastosowania do innych osób czy instytucji.