Pielęgniarki i położne nie muszą płacić podatku od udziału w szkoleniach i refundacji kosztów szkoleń.
Czy wobec nałożonych ustawowo obowiązków przynależności do samorządu zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członków tego samorządu, realizowanie tego obowiązku poprzez uczestniczenie w kursie szkoleniowym organizowanym przez organ samorządu zawodowego ze środków członka samorządu, po stronie uczestnika powstaje przychód w rozumieniu ustawy o podatku od osób fizycznych, jeżeli uczestniczenie w tym kursie przysługuje tylko po uprzednim opłaceniu składek członkowskich?

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach informuje, iż członkowie samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Katowicach mają możliwość odzyskania nienależnie zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego udziału w kursach szkoleniowych organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach – stosownie do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2017 r.

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach informuje, iż w dniu 30 maja 2017 r. uzyskała drugie korzystne (wygrywające) dla członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Katowicach Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych finansowania członkom samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Katowicach udziału w kursach szkoleniowych.

 http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-fsk-1249-14/podatek_dochodowy_od_osob_fizycznych_w_tym_zryczaltowane_formy_opodatkowania_interpretacje_podatkowe/1244fbe.html?q=II+FSK+1206%2F15+&x=0&y=0&pth=%2Fszukaj

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wyrok NSA.odt)Wyrok NSA.odt[ ]17 kB

W związku z otrzymaną od Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach interpretacją indywidualnej dotyczącej konieczności wystawiania deklaracji PIT 8C przez Okręgowa Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, a tym samym odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych przez pielęgniarki i położne wyjaśniam, co następuje: wszyscy Państwo, którzy uczestniczyliście w różnych formach samopomocowych, min. kursach organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach otrzymaliście list wyjaśniający wraz z informacją PIT 8 C.

W związku z interpretacją uzyskaną z Izby Skarbowej w Katowicach , pielęgniarki i położne uczestniczące w nieodpłatnych kursach organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych uzyskują tym samym nieodpłatne świadczenia które zgodnie z art.20 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakwalifikowane zostały jako przychody z innych źródeł od których podatnik zobowiązany jest zapłacić podatek

Część A. Miejsce i cel składania informacji

PIT-8C powinien być złożony w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika, na którego rzecz jest sporządzany. Właściwość ustala się na podstawie miejsca zamieszkania osoby fizycznej lub miejsca pobytu, w przypadku gdy nie posiada ona miejsca zamieszkania.

Pytania:

Dlaczego mam płacić podatek za kursy z OIPIP w Katowicach?

Kursy są dla nas bezpłatne.

Nie wiedziałam o konieczności odprowadzenia podatku?

Z czego wyniknął pomysł podatku?

Czy izba może pokryć koszty podatku za pielęgniarkę/ położną?

Nie wyrażam zgody na to, by płacić podatek.

W umowie był podany fakt kursu bezpłatnego, nie było mowy o podatku.