Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 5 maja 2020 r.:

1. Przekazujemy przygotowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie informator z poradami prawnymi dla pracowników medycznych „Pomoc prawna dla medyków – pytania i odpowiedzi” https://www.oirpwarszawa.pl/pomoc-prawna-dla-medyka-pytania-i-odpowiedzi-biuletyn/ (poradnik w załączniku)

2. Przekazujemy informację o bezpłatnej pomocy psychologicznej dla pracowników zawodów medycznych #PomagamyRozmawiamy, którą uruchomiło Centrum Profilaktyki Stresu i Wypalenia Zawodowego (UŁ).(informacja w załączniku)

3. Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 5 maja 2020 r.


Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 4 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane
i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z prośbą o podjęcie działań zabezpieczających prawa pielęgniarek i położnych (oraz ich pacjentów) wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej w sytuacji kierowania ich decyzją wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii. (pismo w załączniku)

2.      Przekazujemy wytyczne dotyczące dodatkowego świadczenia z tytułu ograniczenia w wykonywaniu pracy w wielu miejscach w związku z C)VID-19. (wytyczne oraz projekt wniosku dla pielęgniarek i położnych w załączniku)

3.      NIPiP zwróciła się do wojewodów z  zapytaniem dotyczącym wymiaru wynagrodzenia osób skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie administracyjnym. (pismo w załączniku)

4.      NIPiP przedstawiła Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w Senacie RP propozycje zmian przepisów do ustawy z dnia 30 kwietnia br. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (uwagi NIPiP w załączniku)

5.      W związku z wieloma zapytaniami od położnych w sprawie możliwości przeprowadzania w podmiotach leczniczych porodów rodzinnych, tj. z udziałem osoby towarzyszącej, NIPiP zwróciła się do Sekretarz Stanu w MZ Józefy Szczurek-Żelazko z zapytaniem, czy w tym zakresie zostały wydane wytyczny lub zlecenia Ministra Zdrowia lub w jego imieniu przez Konsultanta Krajowego w zakresie Położnictwa i Ginekologii. (pismo w załączniku)

6.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 4 maja br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Od dnia 30.04.2020 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

Dodatkowo Minister Zdrowia skierował do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia pismo, w którym polecił przekazanie podmiotom leczniczym wskazanym w treści w/w rozporządzenia, środków finansowych na wypłacenie dodatkowego świadczenia dla osób objętych ograniczeniami, stosownie do wytycznych, których treść stanowi załącznik do niniejszego polecenia.  

Poniżej zamieszczone zostały dokładne informacje dotyczące wprowadzonych na mocy rozporządzenia ograniczeń dla pielęgniarek, pielęgniarzy oraz położnych oraz wysokości i zasad wypłaty dodatkowego świadczenia z tego tytułu.

Pismem z dnia 28.04.2020 r. skierowanym do Kierujących podmiotami ochrony zdrowia Minister Zdrowia przypomniał o zasadach dotyczących badań diagnostycznych pod kątem COVID – 19 w odniesieniu do personelu medycznego, podkreślając, iż każda osoba z personelu medycznego szpitala, która ma objawy chorobowe, miała kontakt z osobą zakażoną, podejrzewa, że taki kontakt w ostatnim czasie miał miejsce lub ma wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, ma pełne prawo być skierowana na testy PCR wykrywające obecność koronawirusa.

Załączniki:
Pobierz plik (pismo MZ z 28.04.2020.jpg)pismo MZ z 28.04.2020.jpg[ ]93 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 30 kwietnia 2020 r.:


Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.


Działania podjęte przez Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP w dniu 30 kwietnia 2020 r.:
Przekazujemy informację o uruchomieniu przez "Psychologowie dla Społeczeństwa" nocnej bezpłatnej pomocy psychologicznego dla medyków.
Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 30 kwietnia br.


Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

W dniu 30.04.2020 br. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

Treść w/w rozporządzenia w załączniku.

Szczegółowe informacje na temat wprowadzonych przez niniejsze rozporządzenie ograniczeń dotyczących „zakazu dodatkowej pracy” dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych wykonujących zawód w bezpośrednim kontakcie z pacjentem z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz możliwości otrzymania rekompensat z tego tytułu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Okręgowej Izby w terminie późniejszym.

Informacje w tym zakresie można również uzyskać pod numerem telefonu 720 – 975 – 916 (od poniedziałku do piątku od 10 do 13).

Załączniki:
Pobierz plik (D2020000077501.pdf)D2020000077501.pdf[ ]315 kB

W związku z docierającymi do Okręgowej Izby głosami wyrażającymi zaniepokojenie wobec ostatnich zmian w przepisach prawa dotyczących organizacji i czasu pracy pracowników ochrony zdrowia,  informujemy, iż NIPIP wystosowała do Premiera Mateusza Morawieckiego pismo, w którym wyraziła swoje niezadowolenie z powodu pominięcia środowiska pielęgniarek i położnych przy wprowadzeniu zmian legislacyjnych w art. 15x ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567 i 568).

W załączeniu pismo NRPIP z dnia 27.04.2020 r. do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Załączniki:
Pobierz plik (2020-04-27_Premier.pdf)2020-04-27_Premier.pdf[ ]1135 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 28 kwietnia 2020 r.:  

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.       Po interwencji NIPiP dotyczących działań podejmowanych przez Wojewodów w zakresie  kierowania pielęgniarek i położnych do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej Ministerstwo Zdrowia przedstawiło informacje na temat zasad i warunków skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii.

2.      W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi wykonywania pracy w okresie przebywania na kwarantannie lub izolacji domowej  NIPiP skierowała pismo do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o wyjaśnienie m.in.: (pismo w załączniku)

-          Czy słuszne jest twierdzenie, że okres kwarantanny, izolacji lub izolacji domowej jest okresem zrównanym z okresem niezdolności do pracy, a ubezpieczony musi powstrzymać się od wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej zgodnie z art. 17 ustawy o ubezpieczeniu chorobowym?

-          Jeżeli nie, to czy to oznacza, że pielęgniarka lub położna objęta obowiązkową kwarantanną może przez cały jej okres przebywać na terenie swojego zakładu pracy (szpitala, przychodni) i wykonywać pracę zarobkową?

3.      Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 28 kwietnia br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Na Śląsku Uber jeździ do szpitali Szpital Specjalistyczny w Chorzowie; Szpital Specjalistyczny nr. 1 w Bytomiu; Szpital Megrez w Tychach; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr.5 w Sosnowcu im. Św. Barbary; Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Szpital MSWiA Katowice; Szpital Miejski nr.4 w Gliwicach

Więcej informacji oraz możliwość zarejestrowania poprzez formularz na stronie https://www.uber.com/pl/blog/przejazdy-uber-medics

Przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia informacje na temat zasad kierowania do pracy pracowników medycznych przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 „Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii” w załączniku.

Informacja szczegółowo przedstawia warunki formalne kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii, wymienia wyłączenia oraz opisuje sposób wynagradzania i pokrywania kosztów związanych z takim skierowaniem. 

Załączniki:
Pobierz plik (Wytyczne_MZ.doc)Wytyczne_MZ.doc[ ]73 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 24 kwietnia 2020 r.:  

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.     NIPiP po raz kolejny interweniowała do Ministerstwa Zdrowia o zabezpieczenie w środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekcyjne pielęgniarki i położne realizujące świadczenia w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Hospicjach, Opiece Domowej Długoterminowej, Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej oraz indywidulane i grupowe praktyki pielęgniarskie i położnicze w zakresie POZ. (pismo w załączniku)

2.      NIPiP poparła stanowisko Pracodawców RP w sprawie dostępu do badań dla pacjentów i pracowników pozostałych podmiotów leczniczych. Przekazujemy odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie.

3.     Przygotowane zostały kolejne rekomendacje przekazane przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia do stosowania przez  pielęgniarki i położne wykonujące świadczenia zdrowotne: zalecenia postępowania dla pielęgniarek/położnych pracujących z pacjentami chorymi na cukrzycę - pacjent z podejrzeniem/zakażeniem SARS-CoV-2

Przypominamy, iż wszystkie procedury zamieszczane są na stronach Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-personelu-i-kierownikow-podmiotow-leczniczych https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych

4.      Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 24 kwietnia br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP