Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 29 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.     NIPiP zwróciła się do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o pilne opublikowanie wytycznych w zakresie przeprowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla personelu medycznego pracującego w uzdrowiskach i pacjentów skierowanych do lecznictwa uzdrowiskowego. (pismo w załączniku)
2.     Odpowiedź MZ na propozycje NIPIP w sprawie wprowadzenia na czas epidemii doraźnych rozwiązań umożliwiających prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych metodą e-learning. (pismo w załączniku)
3.      Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 29 maja 2020 r.(w załącznik)

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 28 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      W związku z planowanym wprowadzeniem kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 Ministerstwo Zdrowia zaprasza do przekazywania uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Projekt rozporządzenia)

2.      Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 studentom kierunków medycznych, którzy będą mieć kontakt z pacjentami w ramach zajęć praktycznych na uczelniach.
(https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/testy-na-koronawirusa-dla-studentow-kierunkow-medycznych,7726.html)

3.      Rzecznik Praw Pacjenta przypomina dlaczego zgłaszanie działań niepożądanych leków jest ważne. Co można określić dzięki zebranym informacjom, czy działanie niepożądane leku może zgłosić sam pacjent? Sprawdźcie dobre i złe praktyki w zakresie zgłaszania działań niepożądanych
https://www.gov.pl/web/rpp/dlaczego-zglaszanie-dzialan-niepozadanych-lekow-jest-wazne

Więcej o prawie do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 26 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      Przekazujemy odpowiedź na pytanie NIPiP która zwróciła się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z pytaniem w kwestii jaka kwota w roku 2020 r. będzie stanowiła podstawę do wyliczenia wzrostów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 830). (Pytanie - Pismo NIPiP) (Odpowiedź - Pismo MZ) (pisma w załączeniu).
 
2.      W związku z interwencją NIPIP wystosowaną do NFZ w sprawie braku możliwości wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne poprzez Portal SZOI – Zlecenia Zaopatrzenia (www.ezwm.nfz.gov.pl) dla pielęgniarek i położnych, które nie mają obowiązku ukończenia kursu specjalistycznego dotyczącego ordynacji leków i wyrobów medycznych przekazujemy korespondencję w powyższej sprawie (Pismo NIPiP, Odpowiedź NFZ, Pismo NIPiP, Odpowiedź NFZ).
 
3.      NIPiP wyraziła stanowczy sprzeciw wobec podjętej decyzji przez Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w zakresie powrotu do kształcenia pielęgniarek i pielęgniarzy w szkołach ponadpodstawowych. (Pismo NIPiP do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia dotycząca przywrócenia kształcenia na poziomie średnim, Wspólne Stanowisko NIPIP, OZZPiP, PTP z 2016 r. w sprawie kształcenia pielęgniarek).

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 25 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.             Realizując postulaty zgłaszane przez NIPiP Pielęgniarki i Położne, będą mogły przystąpić do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV2 - bez okresu kwarantanny - bezpośrednio po uzyskaniu ujemnego wyniku badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

2.             Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 25 maja 2020 r.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (20200525_NIPiP_akty prawne.doc)20200525_NIPiP_akty prawne.doc[ ]418 kB

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi przez Członków Samorządu Zawodowego dotyczące możliwości przeniesienia lub skierowania położnych na stanowisku pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych położniczych, poniżej ponownie zamieszczamy opinię prawną w tym zakresie wydaną przez radcę prawnego - prof. nadzw. dr hab. n. prawn. Dorotę Karkowską.

Załączniki:
Pobierz plik (OPINIA PRAWNA - POŁOŻNA.pdf)OPINIA PRAWNA - POŁOŻNA.pdf[ ]2656 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 22 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z wnioskiem o podjęcie działań w zakresie wprowadzenia przez MZ jednolitych wytycznych, procedur i zaleceń opracowanych przez Konsultantów Krajowych w poszczególnych dziedzinach medycyny i pielęgniarstwa. (pismo w załączniku)
 
2.      Przekazujemy odpowiedź NIPiP na pismo Fundacji Rodzić po Ludzku w sprawie zaleceń wydanych przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie perinatologii dotyczących porodów rodzinnych. (w załączniku pismo FRpL oraz odpowiedź NIPiP)

 Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 21 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      NIPiP zwróciła się do Ministra Edukacji Narodowej z apelem o podjęcie pilnych działań, aby wprowadzić w skali całego kraju cykliczne, obowiązkowe i bezpłatne testy na obecność koronawirusa dla personelu medycznego zatrudnionego w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych. (pismo w załączniku)

2.     Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych ze środków własnych zakupiła i przekaże bezpłatnie 11 450 sztuk fartuchów jednorazowych dla pielęgniarek i położnych za pośrednictwem Okręgowych  Izb Pielęgniarek i Położnych.

3.      Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 21 maja 2020 r.

 Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (Pismo do MEN.pdf)Pismo do MEN.pdf[ ]402 kB
Pobierz plik (20200521_NIPiP_akty prawne.doc)20200521_NIPiP_akty prawne.doc[ ]405 kB

W związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi, jakie powstały w ostatnim okresie czasu wynikających z konieczności poddawania pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych obowiązkowej kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwróciła się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

W załączeniu pismo NIPIP z dnia 28.04.2020 r. wraz odpowiedzią ZUS z dnia 13.05.2020 r.

Załączniki:
Pobierz plik (pismo_ZUS.pdf)pismo_ZUS.pdf[ ]3304 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      Przekazujemy odpowiedź Ministerstwa Finansów na interwencję NIPiP o obniżenie stawki podatku od towarów i usług na czas trwania epidemii i zagrożenia epidemicznego dla środków ochrony indywidualnej niezbędnej podczas pracy pielęgniarek i położnych przy zwalczaniu epidemii oraz darowizn organów samorządu na rzecz podmiotów leczniczych i jednostek systemu pomocy społecznej.
W odpowiedzi Ministerstwo Finansów wprowadziło możliwość stosowania do 31 sierpnia 2020 r. stawki w wysokości 0% dla darowizn określonych towarów związanych z ochroną zdrowia (w tym. m. in. środków dezynfekujących, środków ochrony indywidulanej) przekazywanych na cele związane ze zwalczaniem COVID-19. Preferencja nie obejmuje odpłatnych dostaw ww. towarów. Wynika to z przepisów prawa unijnego – dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, co uniemożliwia państwom członkowskim UE dowolne kształtowanie wysokości stawek podatkowych i zwolnień od tego podatku. (pismo NIPiP oraz odpowiedź w tej sprawie w załączniku)
 
2.      NIPiP zwróciła się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o wyjaśnienie  wątpliwości w kwestii prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych przysługujących personelowi medycznemu, w tym pielęgniarkom i położnym, w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanniy, izolacji i izolacji w warunkach domowych. Wyjaśnienie ZUS oraz pismo NIPiP w załączniku.
 
3.      Przekazujemy informację o powołaniu przez NFZ Zespołu do spraw metodyki pomiaru wskaźników realizacji „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy. (informacja w załączniku)

4.      NIPiP wystosowała do Minister Józefy Szczurek-Żelazko pismo z prośbą o wyjaśnienie: jaka kwota w roku 2020 r. będzie stanowiła podstawę do wyliczenia wzrostów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. (pismo w załączeniu)

5.      Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 20 maja br.

WAŻNE: Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego za pracę w jednym miejscu.

Pełny tekst komunikatu NFZ i dokumenty: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dodatkowe-wynagrodzenie-dla-personelu-medycznego-za-prace-w-jednym-miejscu,7721.html

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 19 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      NIPiP wspólnie z innymi organizacjami pielęgniarskimi i położniczymi wyraziła stanowczy sprzeciw wobec propozycji rozwiązań przedłożonych w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności polegających na wprowadzeniu tzw. „wspólnej deklaracji” wyboru świadczeniodawcy. (pismo do Ministra Zdrowia w załączniku)

2.      NIPiP wyraziła swoje niezadowolenie z powodu pominięcia środowiska pielęgniarek i położnych przy wprowadzeniu zmian legislacyjnych w art. 15x ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567 i 568) przez art. 73 pkt. 30 z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (pismo w załączniku) Przekazujemy odpowiedź Sekretarz Stanu Józefy Szczurek-Żelazko w powyższej sprawie.

3.      Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 19 maja br. (w załączniku)

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 18 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.     NIPiP zwróciła się  do Premiera RP z prośbę o pilną zmianę przepisów §  3.ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U.2020.792, reagujące kwestie  swobodnego przepływu osób wykonujących zawody medyczne, w szczególności pielęgniarki i położnej – w ruchu transgranicznym. (pismo w załączniku)

Informujemy, iż ograniczenia te zostały zniesione Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 3 ust. 3, pkt 1)

2.      Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 18 maja br. (w załączniku)

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (2020-05-07_Premier.pdf)2020-05-07_Premier.pdf[ ]1234 kB
Pobierz plik (20200518_NIPiP_akty prawne.doc)20200518_NIPiP_akty prawne.doc[ ]376 kB