Obowiązująca od 1 kwietnia br. ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 31 marca, poz. 567), wprowadziła wiele zmian do obowiązujących przepisów prawa. Są wśród nich także zapisy, które bezpośrednio wpłyną na sytuację zawodową pielęgniarek i położnych. Poniżej zostały one przedstawione.

I.                    Zmiany w zakresie przeszkolenia po przerwie.

Art. 10 w/w ustawy, wprowadził nowy przepis (tj. art. 26b) do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Zgodnie z jego brzmieniem w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374), lub innych nadzwyczajnych okoliczności zagrażających zdrowiu i życiu wielu osób, pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, może rozpocząć wykonywanie zawodu w podmiocie leczniczym, po uprzednim zawiadomieniu o tym okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na planowane miejsce wykonywania zawodu.

                W takiej sytuacji pielęgniarka i położna w okresie pierwszych 2 tygodni pracy swoje obowiązki zawodowe wykonuje we współpracy z inną pielęgniarką lub położną wykonującą zawód w tym samym podmiocie leczniczym. Okres ten zostanie zaliczony do okresu przeszkolenia określonego w art. 26 ust. 1 (tj. okresu wymaganego przy odbyciu przeszkolenia wg dotychczasowych zasad), jeśli pielęgniarka lub położna zawiadomi o zamiarze wykonywania zawodu w terminie roku od dnia zakończenia wykonywania zawodu w warunkach wyjątkowych, o których mowa w nowym przepisie.

II.                  Pielęgniarki pobierające krew w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 1 kwietnia 2020 r.:

1. Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

Wytyczne dotyczące udzielania świadczeń w rodzajach opieka paliatywna i hospicyjna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz dla zakresu wentylacji mechanicznej w warunkach domowych znajdują się w załącznikach

Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-w-stanie-epidemii-wirusa-sarscov2-dla-poloznychhttps://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-w-stanie-epidemii-wirusa-sarscov2-dla-poloznych oraz w załączniku

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuje o powołaniu w ramach porozumienia z dnia 26.03.2020 r. zespołu adwokatów z Izby Adwokackiej w Katowicach gotowych do udzielania nieodpłatnych porad prawnych pracownikom służ medycznych w sprawach związanych z sytuacją epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Porady prawne będą udzielane telefonicznie lub drogą mailową.

W załączeniu lista adwokatów wraz z numerami telefonów oraz adresami e-mail.

 

Przewodnicząca ORPIP w Katowicach

dr nauk. o zdr. Anna Janik 

Załączniki:
Pobierz plik (lista adwokatów - aktualizacja.pdf)lista adwokatów - aktualizacja.pdf[ ]474 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 31 marca 2020 r.:

1. Do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych dotarła dzisiaj z Ministerstwa Zdrowia druga bezpłatna partia środków ochrony indywidulanej i środków dezynfekcyjnych dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne w formie praktyk zawodowych.
2. Przygotowana została przez radcę prawnego NIPiP opinia na zapytania pielęgniarek, położnych dotyczące, czy podmiot leczniczy, w którym pielęgniarka, położna wykonuje świadczenia zdrowotne, może ją zmusić do podpisania oświadczenia o treści: „Od dnia … kategorycznie oświadczam o zawieszeniu pracy w …. . Od dnia …. ograniczam swoją działalność zawodową do jednego podmiotu leczniczego ……… (nazwa podmiotu) na stanowisku pielęgniarki.”

Treść z strony https://nipip.pl/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-koronawirusa/

Pytanie: czy podmiot leczniczy może zmusić pielęgniarkę do złożenia oświadczenia o treści: „Od dnia … kategorycznie oświadczam o zawieszeniu pracy w …. . Od dnia …. ograniczam swoją działalność zawodową do jednego podmiotu leczniczego ……… (nazwa podmiotu) na stanowisku pielęgniarki.”?

Odpowiedź: Podmiot leczniczy, w którym pielęgniarka wykonuje świadczenia zdrowotne, nie może jej zmusić do podpisania powyższego oświadczenia.

Treść komunikatu z strony https://nipip.pl/wazne-terapeuci-wspieraja-pielegniarki-i-polozne/

Na stronie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej znajdziecie Państwo listę psychoterapeutów gotowych udzielać bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego w czasie kryzysu epidemiologicznego: http://ptpp.pl/terapeuci-oferujacy-wsparcie/

Przypominamy także, że możecie Państwo skorzystać także z pomocy ekspertów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Wojsk Obrony terytorialnej  Link