W związku z obecną sytuacją epidemiczną wiele placówek m. in. szpitale, domy pomocy społecznej zwracają się z prośbą o wspomożenie ich w walce z pandemią koronawirusa.

W załącznikach przygotowane przez Fundację Radców Prawnych IUS wytyczne dotyczące tego, jakie informacje powinny znaleźć się na stronie danej placówki zwracającej się o pomoc pieniężną lub rzeczową, aby ułatwić przekazywanie przez darczyńców pomocy materialnej i środków finansowych oraz żeby zostały spełnione wymogi formalne.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 14 kwietnia 2020 r.:


Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.


1. NIPiP zwróciła się do Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o zwiększenie finansowania świadczeń zdrowotnych realizowanych na rzecz pacjentów w zakresie opieki paliatywnej domowej, opieki długoterminowej domowej i stacjonarnej oraz pacjentów wentylowanych mechanicznie.
W związku z tym, iż NFZ nie odniósł się do wszystkich wymienionych przez nas zakresów świadczeń, NIPiP będzie ponownie interweniować w tej sprawie.
W załączniku pismo NIPiP oraz odpowiedź NFZ.
2. Przygotowany został monitoring aktów prawnych wg stanu na dzień 11 kwietnia br. (w załączniku)


Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (pismo_NFZ.pdf)pismo_NFZ.pdf[ ]716 kB
Pobierz plik (20200411_NIPiP_akty prawne_11.04.doc)20200411_NIPiP_akty prawne_11.04.doc[ ]505 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 9-10 kwietnia 2020 r.:


Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.


Przygotowany został monitoring aktów prawnych wg stanu na dzień 9 kwietnia br. (w załączniku)

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (20200410_NIPiP_akty prawne_9.04.doc)20200410_NIPiP_akty prawne_9.04.doc[ ]487 kB

Od 20 marca br. do odwołania na terenie naszego kraju obowiązuje stan epidemii. W związku z powyższym istnieje możliwość wdrożenia instytucji tzw. skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii wobec pracowników podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób, z którymi podpisano umowy na wykonanie świadczeń zdrowotnych.
Kwestie te szczegółowo reguluje art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (oraz następne).
Zgodnie z jego brzmieniem, pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani – w drodze decyzji - do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii. (ust. 1 i 2)
Takiemu skierowaniu – w myśl ust. 3 - nie podlegają:

W dniu 1 kwietnia br. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567), która wprowadza nowy przepis do ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) - tj. art. 26b dotyczący powrotu do zawodu po przerwie.

            Zgodnie z jego brzmieniem w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374), lub innych nadzwyczajnych okoliczności zagrażających zdrowiu i życiu wielu osób, pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, może rozpocząć wykonywanie zawodu w podmiocie leczniczym, po uprzednim zawiadomieniu o tym okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na planowane miejsce wykonywania zawodu.

Katowice, 9.04.2020 r.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Pielęgniarki i Pielęgniarze Anestezjologiczni

 

Znaleźliśmy się w sytuacji bezprecedensowej. Sytuacji, której nie przewidywaliśmy, i na którą nie byliśmy przygotowani. Opierając się na doniesieniach z krajów dotkniętych koronawirusem, z dnia na dzień tworzymy nowe procedury, opracowujemy wzorce zachowań, uczymy się żyć w obcej, pandemicznej rzeczywistości.

Codzienność pisze nową rolę dla specjalistów w szpitalach zakaźnych – w szczególności dla pielęgniarek i pielęgniarzy z doświadczeniem w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki. To właśnie my, pielęgniarki i pielęgniarze anestezjologiczni, pracując nieustannie w warunkach permanentnego zagrożenia, stresu, pod presją czasu, zachowując opanowanie, niesiemy pomoc najbardziej  potrzebującym.

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C35200409092601.pdf)SKMBT_C35200409092601.pdf[ ]226 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 8 kwietnia 2020 r.:


Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.


1. Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP wystąpił do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z apelem o pilne przekazanie środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji do szpitali psychiatrycznych. (w załączniku)
2. Wystosowane zostało pismo do Minister MR,PiPS Marleny Malong NIPiP w sprawie problemów zgłaszanych przez pielęgniarki i położne z DPS: brak zabezpieczenia w odpowiednie środki ochrony osobistej oraz braki kadrowe.
3. Wystosowane zostało pismo do Ministra Janusza Cieszyńskiego z prośbą o zabezpieczenie w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji pielęgniarki i położne zatrudnione w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach stacjonarnych, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.
4. Przygotowana została opinia prawna w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych. (w załączniku)
5. Przygotowany został monitoring aktów prawnych wg stanu na dzień 8 kwietnia br. (w załączniku)


Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 3 kwietnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1. NIPiP zwróciła się do Premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o jak najszybsze wdrożenie procedury cyklicznych testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pielęgniarek i położnych. (pismo w załączniku)

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 2 kwietnia 2020 r.:
Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.
1. NIPiP zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o przekazanie kolejnej partii środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych dedykowanych dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawody w formie indywidualnych i grupowych praktyk.