Przeszkolenie może odbyć się również na podstawie umowy o pracę u pracodawcy, który zatrudnia albo ma zamiar zatrudnić pielęgniarkę lub położną. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określiła, w drodze uchwały, ramowy program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia, mając na uwadze konieczność odnowienia wiedzy i umiejętności praktycznych przez pielęgniarki i położne powracające do wykonywania zawodu oraz czas, w którym pielęgniarka i położna nie wykonywały zawodu.
Szczegółowy opis przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu znajduje się w dokumencie pt. "Ramowy program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat" stanowiący załącznik do Uchwały Nr 270/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.
Uwaga !!
Od dnia 14 grudnia 2017 r. zmiana w ramowym programie przeszkolenia, Uchwała Nr 303/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2017 roku w załączniku.