"OPŁATA ZA WPIS / ZMIANĘ WPISU DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ"

Informuję, że w dniu 21 stycznia 2022 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2021 roku, które wyniosło 5 888,80 zł.

Zgodnie z powyższym, wpis do rejestru (art. 105 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, Dz. U.2018.2190 z dn. 23-11-2018 r., podlega opłacie, wynoszącej: 118,00 zł w przypadku praktyki zawodowej (2 %). Natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50 % wysokości opłaty tj. 59,00 zł.

Opłaty prosimy dokonywać na konto: ING 0/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734 
z tytułem wpłaty „wpis indywidualnej /grupowej praktyki” lub „zmiana wpisu indywidualnej /grupowej praktyki pielęgniarki/położnej”.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach przypomina o konieczności aktualizacji danych praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych polegającej, na między innymi, podaniu adresu do korespondencji w księdze RPWDL identycznego jak adres doręczeń podany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Weryfikacja zgodności ww. danych i wprowadzenie ewentualnych zmian jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, polegająca na prowadzeniu praktyki pielęgniarskiej i położniczej.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach informuje, że powyższe zmiany powinny być wprowadzone do 1 września 2018 roku, a wszystkie inne zmiany aktualizacyjne na bieżąco.

Schemat postępowania dla osób zakładających działalność leczniczą.

 • Założenie konta na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)- epuap.gov.pl i złożenie wniosku o utworzenie profilu zaufanego ePUAP
 • Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej we właściwym Urzędzie Gminy oraz dokonanie potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP
 • Założenie konta na platformie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) – https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/l
 • Uzupełnienie wniosku o rejestrację praktyki zawodowej. Do wniosku należy dołączyć:
  • Dokument potwierdzający brak przerwy w wykonywaniu zawodu o której mowa w art. 26 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (np. świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o współpracy w ramach umowy cywilno-prawnej).
  • Potwierdzenie dokonania opłaty za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą na konto OIPiP w Katowicach: ING O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734. W tytule przelewu proszę wpisać : „wpis do RPWDL”.
  • Skan dyplomu ukończonej specjalizacji, w przypadku wybrania praktyki specjalistycznej.
 • Wykupienie polisy obowiązkowego Ubezpieczenie OC dla indywidualnej praktyki –pielęgniarki/położnej (sumy gwarancyjne: 30000 euro na jedno zdarzenie, 150000 euro na wszystkie zdarzenia)

Pielęgniarka, położna może wykonywać działalność leczniczą w formie jednoosobowe działalności gospodarczej jako:

 1. indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej;
 2. indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania;
 3. indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej;
 4. indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania;
 5. indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem;
 6. indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.
Zgodnie z art. 5 ustawy o działalności leczniczej, pielęgniarki i położne mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej oraz przepisach odrębnych, w szczególności na zasadach określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej.

Pielęgniarka, położna może wykonywać działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek/położnych – art. 5 ust. 2 pkt 2 lit b ustawy o działalności leczniczej.

Podkategorie