Specjalizacja ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Do szkolenia specjalizacyjnego, zwanego dalej "specjalizacją", może przystąpić pielęgniarka, położna, która: 

  1. Posiada prawo wykonywania zawodu
  2. Pracowała w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat
  3. Została dopuszczona do specjalizacji przez komisję kwalifikacyjną
  4. Regularnie opłaca składki członkowskie na rzecz OIPiP w Katowicach

Pielęgniarka, położna ubiegająca się o rozpoczęcie specjalizacji składa wniosek o dopuszczenie do specjalizacji do organizatora kształcenia w terminie przez niego wyznaczonym.

Wszystkie kursy organizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach są nieodpłatne dla pielęgniarek i położnych, członków OIPiP w Katowicach.