Kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Do kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka, położna, która:

  1. Posiada prawo wykonywania zawodu
  2. Posiada co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie
  3. Została dopuszczona do odbycia kursu kwalifikacyjnego przez komisję kwalifikacyjną
  4. Regularnie opłaca składki członkowskie na rzecz OIPiP w Katowicach

Pielęgniarka, położna ubiegająca się o rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego składa wniosek o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego do organizatora kształcenia w terminie przez niego wyznaczonym.


Okres oczekiwania po zgłoszeniu wynosi około 1 roku (w zależności od tematyki kursu).  

Wszystkie kursy organizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach są nieodpłatne dla pielęgniarek 
i położnych, członków OIPiP w Katowicach.

Wniosek o refundacje kosztów kształcenia i doskonalenia członków OIPiP w Katowicach