Informujemy, że z dniem 01.01.2022 roku ulega zmianie regulamin udzielania pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych.

Najważniejsze zmiany:

1.      Powrócił zapis dotyczący refundacji kursów specjalistycznych pod warunkiem, że OIPiP w Katowicach nie organizowała kursu z tego samego zakresu, do momentu rozpoczęcia refundowanego kursu,

2.      Wprowadzono możliwość refundacji trzech form kształcenia na studiach podyplomowych: MBA w ochronie zdrowia, prawo medyczne, zarządzanie w ochronie zdrowia (refundacja przysługuje tylko jeden raz za jedną z tych form kształcenia)  w wysokości 1000 zł,

3.      Obniżono wymaganą liczbę punków uprawniającą do uzyskania jednorazowej nagrody za egzamin państwowy specjalizacji (ilość punktów mieszcząca się w przedziale od maksymalnej ilości punktów do dwóch punktów mniej - obecnie jest to 138 punktów),

4.      Do wszystkich wniosków o refundację wymagany dodatkowy dokument potwierdzający brak refundacji ze strony zakładu pracy,

5.      W przypadku specjalizacji możliwość refundacji przysługuje raz na pięć lat licząc od daty zakończenia poprzedniej specjalizacji (ze środków izbowych lub za którą przyznano refundację),

6.      Zniesiono możliwość ubiegania się o refundację za kursy dokształcające,

7.      W przypadku refundacji specjalizacji wprowadzono wymóg udokumentowania rzeczywistych dat realizacji kształcenia w formie wydruku z SMK (EKK – Elektroniczna Karta Kształcenia)  lub zaświadczenia od organizatora kształcenia,

8.      Ze specjalizacji organizowanej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, można skorzystać raz na 5 lat kalendarzowych,  licząc od daty zakończenia specjalizacji, tj. uzyskania tytułu specjalisty. W przypadku specjalizacji Członek Okręgowej Izby uzyskuje raz na 5 lat kalendarzowych, prawo albo do udziału w specjalizacji  finansowanej ze środków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, albo do uzyskania refundacji kosztów specjalizacji organizowanej przez innego organizatora. Przy czym – w przypadku ubiegania się o refundację kosztów specjalizacji organizowanej przez innego organizatora – musi upłynąć 5 pełnych lat od uzyskania tytułu specjalisty do rozpoczęcia kolejnej specjalizacji (której refundacja będzie dotyczyć).

Regulamin w pełniej wersji dostępny jest na stronie internetowej izby.

WAŻNE

Ulegają zmianie druki - wnioski o refundację (zamieszczone na stronie internetowej) .

Bardzo prosimy o pobieranie druków bezpośrednio ze strony internetowej Izby.