UWAGA!!!

W związku z licznymi skargami wpływającymi do tut. Okręgowej Izby, przypominamy, iż zgodnie z brzmieniem art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego zakładem leczniczym jest szpital, są obowiązane nosić w widocznym miejscu identyfikator zawierający imię i nazwisko oraz funkcję tej osoby.

Powyższy obowiązek nie jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19.11.2003 r. (sygn. akt I PK 590/02), nazwisko (i imię) jest skierowanym na zewnątrz znakiem rozpoznawczym osoby fizycznej i ujawnienie go w celu jej identyfikacji nie może być zasadniczo uznane za bezprawne, o ile nie łączy się z naruszeniem innego dobra osobistego, np. czci, prywatności lub godności osobistej. Orzeczenie to zostało co prawda wydane w poprzednim reżimie prawnym, jednakże pozostaje ono nadal aktualne.

Podobnie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z 5.04.2013 r. (sygn. akt I OSK 193/13), gdzie wskazał, iż sam obowiązek noszenia przez personel medyczny identyfikatorów (m.in. z imieniem i nazwiskiem) w siedzibie jednostki udzielającej świadczeń medycznych, który wynika z art. 36 ust. 1 ustawy z 2011 r. o działalności leczniczej nie oznacza, iż z tej przyczyny wyłączona jest ochrona danych osobowych tych osób.

 

*nie dotyczy personelu medycznego wykonującego zawód w środkach ochrony indywidualnej (tj. kombinezonach)