2 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, które w nieznaczny sposób zmienia poprzednie rozwiązania.

Więcej informacji na stronie NRPiP https://nipip.pl/zadania-pielegniarki-i-poloznej-poz-na-nowo-wyznaczone/

treść Rozporządzenia http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002335