Przypominamy stanowiska wydane przez Ministerstwo Zdrowia odnoszące się do wątpliwości interpretacyjnych dotyczących rozporządzenia MZ z dnia 6.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, tj.:

1 - postępowania w sytuacji nie wyłonienia kandydata w dwóch kolejnych konkursach
2 - dokumentów składanych do postępowania konkursowego

Równocześnie zwracamy uwagę, iż decydując się na udział w konkursie zawsze należy zapoznać się z treścią ogłoszenia dotyczącego danego konkursu, opublikowanego przez podmiot leczniczy.

Załączniki:
Pobierz plik (1. zapytanie.pdf)1. zapytanie.pdf[ ]81 kB
Pobierz plik (1. odpowiedź MZ.pdf)1. odpowiedź MZ.pdf[ ]95 kB
Pobierz plik (2. zapytanie.pdf)2. zapytanie.pdf[ ]65 kB
Pobierz plik (2. odpowiedź z MZ.pdf)2. odpowiedź z MZ.pdf[ ]144 kB

W związku z licznymi zapytaniami, przypominamy, iż zgodnie z brzmieniem art. 132 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 r., nie można zawrzeć umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z lekarzem, pielęgniarką, położną, inną osobą wykonującą zawód medyczny lub psychologiem, jeżeli udzielają oni świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem.

Z dniem 20 września ulega zmianie numer telefonu Działu Prawnego, pod którym Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (spełniający warunki określone w Regulaminie udzielania porad prawnych) mogą uzyskać poradę prawną.

Od w/w dnia poradę prawną można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu +48 690 415 649.

Terminy i godziny dyżurów telefonicznych pozostają bez zmian, tj. będą odbywać się w każdy wtorek i czwartek od godziny 10.00 do 15.00.

STUDIA I i II STOPNIA

Wykaz umiejętności, jakie nabywa absolwent studiów I i II stopnia studiów na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo został zamieszczony w załączniku odpowiednio nr 4 i 5 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego z dnia 26 lipca 2019 r. W/w akt prawny obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020 do nadal.

1) pielęgniarstwo: a)  studia I stopnia   pdf 1

                          b)  studia II stopnia  pdf 2

2) położnictwo: a)  studia I stopnia   pdf 3

                       b)  studia II stopnia  pdf 4

Wcześniej obowiązywało rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa.

 

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE, KURS KWALIFIKACYJNY, KURS SPECJALISTYCZNY

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka/położna po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego lub kursu specjalistycznego jest określany w treści programu danej formy kształcenia (zwykle na samym końcu takiego dokumentu). Treść w/w programów jest dostępna na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych:

1) szkolenie specjalizacyjne   https://ckppip.edu.pl/programy-ksztalcenia/sz-spec-aktul-22/

2) kurs kwalifikacyjny   https://ckppip.edu.pl/programy-ksztalcenia/kursy-kwalifikacyjne-2/

3) kurs specjalistyczny https://ckppip.edu.pl/programy-ksztalcenia/kursy-specjalistyczne/

1.      Do której grupy zawodowej należy zaliczyć pielęgniarkę POZ ?

Ustawa szereguje grupy zawodowe pracowników według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku, a nie według kwalifikacji, którymi legitymuje się dany pracownik. To oznacza, że niezależnie od tego, jakie wykształcenie czy specjalizacje ma dana pielęgniarka, kluczowe dla jej zaszeregowania jest ustalenie, jakie wymogi dla niej określa przepis prawa bądź wewnętrzne unormowania pracodawcy.

W przypadku pielęgniarki POZ wymogi określa przepis art. 7 ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (oczywiście pracodawca może wprowadzić wyższe wymogi w ramach wewnętrznych zarządzeń):

Art.  7.  [Pielęgniarka POZ]

1. Pielęgniarka POZ to pielęgniarka, która:

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo

3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo

4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo

5) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa

- z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9.

2.Pielęgniarką POZ jest także pielęgniarka, która:

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo

3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo

4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

- udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r.

Z powyższego wynika, że pielęgniarka POZ nie musi być kwalifikowana do grupy 2 w tabeli stanowiącej załącznik do ustawy (w tej grupie ustawa o najniższym wynagrodzeniu przewiduje wymóg tytułu zawodowego magistra oraz specjalizacji – z przytoczonego przepisu ustawy o poz zaś wynika, iż wystarczający jest sam tytuł zawodowy magistra, ewentualnie sama specjalizacja bez tytułu zawodowego magistra, nie ma potrzeby kumulacji tych kwalifikacji), wystarczająca będzie kwalifikacja do grupy 6 (pielęgniarka która ma jedynie kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego).

Należy podkreślić, że wymogi na danym stanowisku może określić samodzielnie pracodawca, może więc zdecydować, że dla jego potrzeb pielęgniarka POZ musi mieć wyższe wymogi niż określone ustawą i wówczas określić je tak, by pielęgniarka kwalifikowała się do grupy 2.

2. Czy ustawa obliguje do podwyższenia wynagrodzeń ?

Nie, ustawa wprowadza jedynie nowe stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, jeśli pracownicy danego podmiotu mają te stawki na wyższym poziomie, nie ma obowiązku podwyższania ich wynagrodzeń.

W dniu 29.06. br. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagradzania zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (tj. ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw z dnia 26.05.2022 r. – Dz.U. 2022, poz. 1352).

Najistotniejszą zmianą tej nowelizacji jest wprowadzenie nowych współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych, w tym pielęgniarek i położnych (nowy załącznik do w/w ustawy).

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi przez pielęgniarki i położne dotyczącymi sposobów ubiegania się o stwierdzenie choroby zawodowej, zamieszczamy informację na temat sposobu ubiegania się o stwierdzenie choroby zawodowej oraz odpowiedź otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia na wniosek Prezydium NRPiP o uznaniu SARS-CoV-2 za chorobę zakaźną.

 

*załączone pliki pochodzą ze strony Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie www.oipip.czest.pl

Załączniki:
Pobierz plik (chorobazawodowa.pdf)chorobazawodowa.pdf[ ]425 kB
Pobierz plik (chorobazawodowamz.pdf)chorobazawodowamz.pdf[ ]1649 kB