Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 30.09.2021 r.  nastąpiła zmiana w zakresie zasad przyznawania jednorazowej zapomogi specjalnej, finansowej w związku z zakażeniem wirusem SARS-COV-2. Dotychczas obowiązująca uchwała Nr 105/2021/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 25.02.2021 roku w przedmiocie zmiany zasad przyznawania jednorazowej zapomogi specjalnej, finansowej dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 została uchylona. W jej miejsce wprowadzono zapis § 9a do Regulaminu pomocy socjalnej, zgodnie z którym Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, który zachorował na Covid – 19, może ubiegać się o przyznanie zapomogi chorobowej. W takim przypadku będą stosowane ogólne przepisy obowiązujące przy przyznawaniu zapomogi chorobowej, z zastrzeżeniem, iż do wniosku należy dodatkowo przedłożyć kopię karty informacyjnej leczenia szpitalnego potwierdzającej hospitalizację spowodowaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (w razie pobytu w szpitalu) lub dokumentacje medyczną potwierdzającą ciężki przebieg choroby wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 leczonej w trybie ambulatoryjnej, tj. ksero historii zdrowia i choroby z leczenia (w razie leczenia ambulatoryjnego), kserokopię unijnego certyfikatu COVID oraz dodatni wynik z wymazu – testu genetycznego RT-PCR. Przy czym samo zaświadczenie lekarskie nie będzie brane pod uwagę.

Aktualne brzmienie w/w regulaminu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach: „pliki do pobrania/regulaminy”.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.     

Wnioski złożone przed dniem 30.09.2021 r. zostaną rozpoznane w oparciu o zasady określone w poprzednio obowiązującej uchwale, tj. Nr 105/2021/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 25 lutego 2021 roku.