Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 30.09.2021 r.  nastąpiła zmiana w zakresie zasad przyznawania jednorazowej zapomogi specjalnej, finansowej w związku z zakażeniem wirusem SARS-COV-2. Dotychczas obowiązująca uchwała Nr 105/2021/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 25.02.2021 roku w przedmiocie zmiany zasad przyznawania jednorazowej zapomogi specjalnej, finansowej dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 została uchylona. W jej miejsce wprowadzono zapis § 9a do Regulaminu pomocy socjalnej, zgodnie z którym Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, który zachorował na Covid – 19, może ubiegać się o przyznanie zapomogi chorobowej. W takim przypadku będą stosowane ogólne przepisy obowiązujące przy przyznawaniu zapomogi chorobowej, z zastrzeżeniem, iż do wniosku należy dodatkowo przedłożyć kopię karty informacyjnej leczenia szpitalnego potwierdzającej hospitalizację spowodowaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (w razie pobytu w szpitalu) lub dokumentacje medyczną potwierdzającą ciężki przebieg choroby wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 leczonej w trybie ambulatoryjnej, tj. ksero historii zdrowia i choroby z leczenia (w razie leczenia ambulatoryjnego), kserokopię unijnego certyfikatu COVID oraz dodatni wynik z wymazu – testu genetycznego RT-PCR. Przy czym samo zaświadczenie lekarskie nie będzie brane pod uwagę.

Aktualne brzmienie w/w regulaminu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach: „pliki do pobrania/regulaminy”.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.     

Wnioski złożone przed dniem 30.09.2021 r. zostaną rozpoznane w oparciu o zasady określone w poprzednio obowiązującej uchwale, tj. Nr 105/2021/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 25 lutego 2021 roku.

Uchwała Nr 105/2021/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 25 lutego 2021 roku w przedmiocie zmiany zasad przyznawania jednorazowej zapomogi specjalnej, finansowej dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w załączniku.

Wniosek o przyznanie zapomogi chorobowej, losowej i pośmiertnej znajduje się tutaj

Szanowni Państwo,

w związku z ogromną ilością nieczytelnych i wysyłanych w złej jakości plików uprzejmie informujemy, iż wnioski o zapomogę specjalną z tytułu zakażenia wirusem SARS-COV-2 będą przyjmowane wyłącznie papierowo - za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie OIPiP.

Wnioski przesyłane mailowo nie będą rozpatrywane.

Wnioski niekompletnie wypełnione również pozostaną bez rozpatrzenia.

Dotyczy wszystkich nowych wniosków, tj. składanych od dnia 17.12.2020 r.

Uchwała nr 359/2020/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 21 maja 2020 roku w przedmiocie ustanowienia jednorazowej zapomogi specjalnej z tytułu śmierci Członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z powodu choroby COVID-19 w załączniku.

Dzieckiem w rozumienie niniejszej uchwały jest spokrewniona ze zmarłym członkiem samorządu zawodowego w linii prostej w pierwszym stopniu osoba zarówno pełnoletnia jak i niepełnoletnia.

W imieniu osoby niepełnoletniej działa przedstawiciel ustawowy tzw. rodzic lub opiekun prawny.

Załączniki:
Pobierz plik (20200603131010.pdf)20200603131010.pdf[ ]73 kB

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi błędami na składanych przez petentów wnioskach w sprawie odprowadzania składek uprzejmie informujemy, iż samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych powstał na mocy Ustawy Sejmu z dnia 19 kwietnia 1991r a zatem liczy sobie 28 lat.
Prosimy uwzględniać ten fakt przy wypełnianiu wniosków np. o gratyfikację emerytalną