REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK NA ROZPOCZĘCIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z WYKONYWANIEM ZAWODÓW PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

 

§ 1. 1. Prawo do uzyskania pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej, zwanej dalej „pożyczką na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej”, mają wyłącznie członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

2. Warunkiem przyznania pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej jest regularne opłacanie składki członkowskiej oraz brak wymagalnych zobowiązań w stosunku do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3. Regularne opłacanie składek członkowskich oznacza opłacanie składki członkowskiej w terminach przewidzianych odrębnymi przepisami.

4. Osoby po wpisaniu do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach mają prawo korzystać ze świadczeń w ramach niniejszego regulaminu dopiero po 3 miesiącach regularnego opłacania składki członkowskiej.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób, które nie opłacały składki członkowskiej w sposób regularny.

 

§ 2. 1. Wniosek w sprawie przyznania pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej składa się do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Decyzję w sprawie udzielenia pożyczki i jej wysokości podejmuje Okręgowa Rada.

2. Wnioski w sprawie przyznania pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, rozpatrywane są do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej Okręgowej Izby.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) plan finansowy przedsięwzięcia,

2) plan działania firmy,

3) zaświadczenie o zabezpieczeniu finansowym pożyczkobiorcy,

4) zaświadczenie o zabezpieczeniu finansowym poręczycieli.

4. Wysokość pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej uzależnione jest od:

1)      kwoty określonej na ten cel w uchwale budżetowej Okręgowego Zjazdu,

2)      ilości miejsc pracy dla pielęgniarek i położnych, jaką może zapewnić wnioskodawca,

3)      zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

5. Warunkiem udzielenia pożyczki jest poręczenie przez osoby posiadające stały dochód. Ilość poręczycieli zależy od wysokości udzielonej pożyczki oraz ich zabezpieczenia finansowego.

6. Okręgowa Rada może żądać od wnioskodawcy przedstawienia dodatkowych zaświadczeń oraz innych informacji dotyczących podejmowanej działalności, jak również dokonać oceny celowości przeznaczenia pożyczki w miejscu podejmowanej działalności.

 

§ 3. 1. Oprocentowanie pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej wynosi 5 % w skali roku od kwoty udzielonej pożyczki.

2. Wypłaty pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej dokonuje się nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały przez Okręgową Radę.

3. Spłata pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej następuje w ratach wraz z naliczonymi odsetkami w terminie do 36 miesięcy od daty wypłacenia pożyczki. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty jej wypłaty.

4. Pożyczkobiorca w terminie do 6 miesięcy od wypłaty pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej obowiązany jest rozliczyć sposób jej wykorzystania.

5. Natychmiastowa spłata pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej następuje w przypadku:

1)      przeznaczenia pożyczki na inny cel niż przedstawiony we wniosku,

2)      rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej,

3)      wykreślenia z rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach,

4)      zaprzestania wykonywania zawodu,

5)      zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu,

6)      zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu,

7)      zaprzestania regularnego opłacania składek członkowskich.

6. Pożyczka nie może być umorzona.