Katowice, dnia 21 stycznia 2022 roku


Komunikat 1:

Informuję, że w dniu 21 stycznia 2022 roku ukazało się Obwieszczenie w Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2021 roku, które wyniosło 6 220,80 zł.

Zgodnie z powyższym, składka członkowska dla pielęgniarek, położnych:

- prowadzących indywidualne praktyki na własny rachunek;

- innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek (poza zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego, wykonujących zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia);

- pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych na podstawie Uchwały nr 18 i 22 tekst jednolity VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 wynosi 46,66 zł.

Komunikat 2:

Informuję, że w dniu 21 stycznia 2022 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2021 roku, które wyniosło 5 888,80 zł.

Zgodnie z powyższym, wpis do rejestru (art. 105 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, Dz. U.2018.2190 z dn. 23-11-2018 r., podlega opłacie, wynoszącej: 118,00 zł w przypadku praktyki zawodowej (2 %). Natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50 % wysokości opłaty tj. 59,00 zł.

Komunikat 3:

Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia pielęgniarek i położnych wynosi w 2022 roku 354,00 zł (6 %).


Czesława Brylak-Kozdraś

Skarbnik ORPiP w Katowicach

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH STATUS EMERYTA, RENCISTY LUB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi uchwałami nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej, tylko niepracujące pielęgniarki i położne, które posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne są zwolnione z opłacania składek członkowskich.

Pielęgniarki i położne, które posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne i równocześnie są zatrudnione zobowiązane są do odprowadzania składek członkowskich adekwatnie do uzyskanych przychodów z dodatkowego źródła zatrudnienia (za wyjątkiem emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego).