Katowice, dnia 23 stycznia 2023 roku

Komunikat 1:

Informuję, że w dniu 20 stycznia 2023 roku ukazało się Obwieszczenie w Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2022 roku, które wyniosło 6 965,84 zł.

Zgodnie z powyższym, składka członkowska dla pielęgniarek, położnych :
- prowadzących indywidualne praktyki na własny rachunek;
- innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek (poza zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego, wykonujących zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia);
- pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych na podstawie Uchwały nr 18 i 22 tekst jednolity VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 wynosi 52,24 zł.

Komunikat 2:

Informuję, że w dniu 20 stycznia 2023 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2022 roku, które wyniosło 6 652,73 zł.

Zgodnie z powyższym, wpis do rejestru (art. 105 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, Dz. U.2018.2190 z dn. 23-11-2018 r., podlega opłacie, wynoszącej: 134,00 zł w przypadku praktyki zawodowej (2 %). Natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50 % wysokości opłaty tj. 67,00 zł.

Komunikat 3:

Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia pielęgniarek i położnych wynosi w 2023 roku 400,00 zł (6 %).

Czesława Brylak-Kozdraś

Skarbnik ORPiP
w Katowicach