Szanowni Państwo,

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie opieki zdrowotnej przy aktualnie dużym napływie uchodźców mimo finansowania przez NFZ może stanowić potężne wyzwanie dla podmiotów leczniczych oraz implikować ryzyko zmniejszenia dostępności do poszczególnych świadczeń zdrowotnych dla obywateli RP jak i samych uchodźców.
 
Wiele specjalistów oferuje swoją pomoc w zakresie konsultacji ramach swoich praktyk. Wychodząc naprzeciw tym inicjatywom powstała strona Health For Ukraine, które ma na celu skoordynowanie działań w zakresie pomocy medycznej uchodźcom udzielanej w Polsce poza systemem opieki zdrowotnej. Udostępnione zostaną dane specjalistów, którzy oferują bezpłatną ambulatoryjną pomoc medyczną w ramach swoich praktyk. Tłumaczenie strony na język ukraiński pozwoli potrzebującym samodzielnie wyszukać danego specjalistę w swojej okolicy. Docelowo baza ma skupiać lekarzy, lekarzy dentystów, fizjoterapeutów, pielęgniarki oraz położne.
 
Wobec pojawiającego chaosu pomocowego będę niezmiernie wdzięczny za przekazanie niniejszej informacji celem ujednolicenia struktury pomocy uchodźcom.
 
Strona internetowa: www.healthforukraine.pl
Bezpośredni link do formularza rejestracji: https://forms.gle/LUc7EYxj8mq2i7Vi7

Інформація

Повідомляємо, що в нинішньому правовому статусі процедуру нострифікації проводить польський університет з науковою категорією A+, A або B+ у дисципліні, якої стосується заявка. Щодо України, то вищезгадана нострифікація може включати лише дипломи закінчення університету І та І ступеня, отримані в Україні, а отже бакалавр, магістр. Якщо йде мова про такі українські дипломи, то для їх нострифікації особа має звернутися до Факультетів медичних наук польських медичних університетів.

Порядок нострифікації регулюється Постановою Міністра науки і вищої освіти від 28 вересня 2018 р. про нострифікацію дипломів про закінчення навчання за кордоном та підтвердження закінчення навчання на певному рівні (Вісник Законодавчих Актів від 2018 р., поз. 1881). Особа, яка подає заявку про визнання диплому про закінчення навчання за кордоном як еквівалент відповідного польського диплому та професійного звання, подає заявку до вищезазначеного обраного університету. До заявки слід додати диплом про закінчення, отриманий за кордоном, та документи, що дають змогу оцінити курс навчання, результати навчання та тривалість навчання, а також атестат, диплом або інший документ, на підставі якого особу зараховано на навчання, а також заяву про місце і дату народження. Документи, зазначені вище, можуть бути подані у виді копій, завірених як достовірні копії оригіналу університетом, який здійснює нострифікацію. Університет, який здійснює нострифікацію може після офіційної оцінки заявки попросити заявника надати звичайний переклад на польську мову вищезгаданих документів. В особливо обґрунтованих випадках університет, що здійснює нострифікацію, може вимагати від заявника надати переклад на польську мову документів, які дають змогу оцінити курс навчання, результати навчання та тривалість навчання, підготовлених та засвідчених присяжним перекладачем або підготовлених іноземним перекладачем та засвідчених компетентним консулом Республіки Польща.

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż w aktualnym stanie prawnym postępowanie nostryfikacyjne prowadzi polska uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek. W odniesieniu do Ukrainy ww. nostryfikacja może obejmować tylko dyplomy ukończenia studiów wyższych I i II stopnia uzyskane na Ukrainie a więc bakaławr, magistr. Jeśli chodzi o te ukraińskie dyplomy osoba powinna się kontaktować w celu ich nostryfikacji z Wydziałami Nauk o Zdrowiu na polskich uczelniach medycznych.

Postępowanie nostryfikacyjne reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1881). Osoba ubiegająca się o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu składa wniosek do ww. wybranej uczelni. Do wniosku należy dołączyć dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą oraz dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów oraz  świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba ta została przyjęta na studia oraz oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia. Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczelnię nostryfikującą. Uczelnia nostryfikująca może, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów, o których mowa powyżej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczelnia nostryfikująca może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Інформація

Повідомляємо, що медична сестра чи акушерка іноземка, наприклад з України, яка хоче працювати медсестрою чи акушеркою в Польщі, повинна отримати право виконувати професію медсестри чи акушерки в Польщі, яке надається окружною радою медичних сестер та акушерок, компетентних за місцем майбутнього виконання професії.

На даний момент існує можливість отримати право на виконання практики медсестри чи акушерки за різними процедурами. Перша процедура регулюється відповідно до ст. 35 та ст. 36 Закону від 15 липня 2011 року «Про професії медичної сестри та акушерки» (єдиний текст Вісника Законодавчих Актів від 2021 року, ст. 479 із змінами). Перша процедура закінчується отриманням Права на виконання професії медичної сестри або акушерки, що дає право працювати без обмежень за місцем її виконання.

У першій процедурі медична сестра або акушерка повинні звернутися до окружної ради медичних сестер і акушерок з заявкою для отримання обмеженого права на виконання практики медичної сестри або акушерки для проходження 6-місячного адаптаційного періоду в медичній установі. Відповідно до ст. 36 вище Закону, окружна рада медичних сестер і акушерок попередньо надає іноземцю, який не є громадянином країни-члена Європейського Союзу, обмежене право займатися професією на час адаптаційного стажування за умови, що він/вона відповідає наступним умовам:

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż pielęgniarka lub położna cudzoziemiec np. z Ukrainy która chce pracować w zawodzie pielęgniarki lub położnej w Polsce powinna uzyskać w Polsce prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, które przyznaje okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu.

Aktualnie istnieje możliwość uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w ramach różnych trybów. Pierwszy tryb jest uregulowany w art. 35 oraz art. 36 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (j. t. Dz. U. z 2021r. poz. 479 ze zm.). Pierwszy tryb kończy się uzyskaniem PWZ pielęgniarki lub położnej, które uprawnia do pracy zawodowej bez ograniczeń w zakresie miejsca jej wykonywania.

W tym pierwszym trybie pielęgniarka lub położna powinna wystąpić do okręgowej rady pielęgniarek i położnych z wnioskiem o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, aby odbyć 6 miesięczny staż adaptacyjny w podmiocie leczniczym. W myśl art. 36 ww. ustawy okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje uprzednio cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ograniczone prawo wykonywania zawodu na czas odbycia stażu adaptacyjnego, o ile spełnia on następujące warunki: