W dniu 19 kwietnia 1991 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie pielęgniarek i położnych, opublikowaną w Dzienniku Ustaw 14 maja tego samego roku. Z formalnego punktu widzenia tym jednym zdaniem można byłoby podsumować proces powstania izb pielęgniarek i położnych. Można byłoby, gdyby organizacja ta była jedynie tworem natury prawnej. Tak jednak nie było w chwili jej powstania i tak nadal nie jest.

Izba to w skali kraju około 300 tysięcy pielęgniarek i położnych, a Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Katowicach obejmuje 10% z nich. Każdy z członków tego samorządu dysponuje osobistą, indywidualną jego historią zależną od chwili, w której wszedł on w jego życie zawodowe, jak też od stopnia intensywności zaangażowania w jego działalność. Satysfakcja, jakiej doznaje wynika z osobistych doświadczeń i osobistych oczekiwań wobec niego.
Toczące się w gronie „Matek Założycielek" - jeśli można je tak żartobliwie nazwać - dyskusje, kto jest twórcą samorządu
w większym stopniu lub, która z organizacji miała większy wpływ na jego powstanie, czy NSZZ Solidarność, czy też Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, lub może inne, mniej sformalizowane grupy zapaleńców dowodzi, że potrzeba emancypacji
i autonomii zawodowej była silna w różnych środowiskach, oraz że samorząd zawodowy odniósł sukces. Bowiem w zgodzie
ze starym porzekadłem tylko sukces ma wielu ojców.
W 1991 roku grupa pasjonatek dysponowała ogromnym zapałem, jeszcze większym zaangażowaniem emocjonalnym i zupełnym brakiem doświadczenia. Bardziej mniej realistycznym wyobrażeniem jak winna ta wymarzona organizacja działać.
Minister Zdrowia na mocy art. 67 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych powołał Komitet Organizacyjny Samorządu Pielęgniarek i Położnych. Członkami Komitetu z terenu ówczesnego województwa katowickiego zostały dwie osoby. Zadaniem Komitetu było opracowanie regulaminów działania, liczby, obszarów i siedzib izb, zwołanie zjazdów okręgowych oraz Zjazdu Krajowego.

Pierwszy okręgowy zjazd w Katowicach odbył się 24 września1991 roku.
Pierwszy Krajowy Zjazd odbył się 5-6 listopada i 11-12 grudnia 1991 roku.

Początki działalności, to budowanie struktury organizacyjnej odpowiedniej do wyznaczonych celów. Tworzenie podstaw materialnych - pomieszczeń, wyposażenia i zatrudnienie pracowników. Pierwszą, na krótko, siedzibą Okręgowej Izby były gościnnie użyczone pomieszczenia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach przy ulicy Powstańców. Następnie przy ulicy Stawowej, a później przy ulicy Korfantego również w Katowicach. Częste, wynikające z przyczyn zewnętrznych zmiany lokalizacji
dały asumpt do planów posiadania własnego budynku umożliwiającego realizację zadań samorządu. Wiosną 1999 roku odbyła się ostatnia przeprowadzka tym razem już do własnej siedziby, która mieści się w Katowicach przy ulicy Francuskiej 16.
Tworzenie podstaw materialnych, to tylko jeden z elementów budowania organizacji, tymi najważniejszymi były inne - powołanie komisji problemowych i ustalanie zakresu i trybu ich działania oraz miejsca w strukturze samorządu, ustanowienie przedstawicieli 
w terenie i określenie ich funkcjonowania, utworzenie funduszy samopomocowych. Szkolenie i przygotowywanie się do nieco innych, niż te codzienne zawodowe funkcje, szczególnie w zakresie orzekania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, zarządzania majątkiem izby i prowadzenie działalności wydawniczej.
Samorząd pielęgniarek i położnych, jako nowopowstała organizacja, starał się zaprezentować swoją działalność i nawiązać współpracę z innymi samorządami zarówno zawodowymi jak i terytorialnymi, administracją rządową, szkołami, w tym szkołami wyższymi. W sprawach dużej wagi nie było najgorzej, natomiast przy staraniach o przyznanie numeru telefonicznego, założenie konta w banku, było zgoła inaczej, niestety na początku lat dziewięćdziesiątych była to poważna przeszkoda.
Przez te wszystkie lata nabieraliśmy doświadczenia i dojrzałości by jak najlepiej realizować powierzone nam zadania. Chyba dobrze nam się to udało. Pokonaliśmy wiele przeszkód i rozwiązaliśmy nie jeden problem, ale wciąż jeszcze wiele przed nami.
O tym czym aktualnie się zajmujemy poza realizacją naszych ustawowych zadań możecie czytać na naszej stronie.

Poniżej prezentujemy skład Organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach od początków jej powstania.

I KADENCJA SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK l POŁOŻNYCH (1991 - 1995)
W trakcie obrad PIERWSZEGO OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK l POŁOŻNYCH w Katowicach w dniu 24 września 1991 roku wybrano PIERWSZE organy naszego, zawodowego samorządu.

Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych została Małgorzata Lipińska
W skład Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych weszli:  
 • Edward Bożek - Wiceprzewodniczący
 • Maria Kawczyk - Wiceprzewodnicząca
 • Czesława Brylak-Kozdraś - Sekretarz
 • Zofia Dobroczyńska - Sekretarz
 • Danuta Karczewska - Skarbnik
 • Janusz Badura
 • Zbigniew Barański
 • Grażyna Dębiec-Skibińska
 • Teresa Dyląg
 • Maria Frąckowiak
 • Anna Grelowska
 • Anita Gryniewicz
 • Teresa Korczyk
 • Melania Kotlarczyk
 • Jolanta Lesiczka
 • Danuta Lysko
 • Małgorzata Maślanka
 • Edyta Nalepa
 • Elżbieta Nowakowska
 • Halina Ochodek
 • Helena Orszulak
 • Monika Sakiel
 • Zygmunt Szojer
 • Maria Trzeciak
 • Urszula Wolny
Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej został Henryk Sendobry
W skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej weszli:
 • Anna Janik
 • Jadwiga Kazus
 • Halina Kraczmer
 • Barbara Krawczyk
 • Krystyna Kornas
 • Bogusława Krupa
 • Elżbieta Kucera
 • Gabriela Kuna
 • Zofia Ochocka
Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej została Anna Żerucha-Swinarew
Zastępcami Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wybrano:
 • Elżbietę Laskowską
 • Urszulę Noras
 • Marię Rapacz
Przewodniczącą Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych została Teresa Kubicka
W skład Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych weszli:
 • Halina Adamczyk
 • Anna Brosz
 • Grażyna Gaj
 • Mariusz Górnicki
 • Elżbieta Grzywa
 • Danuta Jakubowska
 • Wanda Jędrocha
 • Barbara Kochanowska
 • Urszula Kołodziej
 • Krystyna Konopka
 • Bożena Koszelska
 • Małgorzata Kruk
 • Urszula Kuc
 • Teresa Kuprewicz
 • Urszula Michalska
 • Bożena Murdza
 • Grażyna Nowak
 • Hanna Paszko
 • Teresa Rzychoń

II KADENCJA SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK l POŁOŻNYCH (1995 - 1999)
Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w dniu 19 września 1995 roku wybrał organy na kolejną kadencję.
Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych została ponownie Małgorzata Lipińska
W skład Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych weszli:
 • Czesława Brylak-Kozdraś - Wiceprzewodnicząca
 • Zofia Dobroczyńska - Wiceprzewodnicząca
 • Danuta Lysko - Wiceprzewodnicząca
 • Urszula Wolny - Sekretarz
 • Monika Sakiel - Skarbnik
 • Zbigniew Barański
 • Maria Brzezińska
 • Beata Cholewka
 • Maria Frąckowiak
 • Maria Kawczyk
 • Jadwiga Kazus
 • Iwona Kowalik
 • Wanda Kuczera
 • Sylwia Lutarewicz
 • Małgorzata Maślanka
 • Grażyna Morawska
 • Stanisława Petrolewicz
 • Anna Rak-Wójcik
 • Danuta Rudzka-Cesarz
 • Zygmunt Szojer
 • Maria Trzeciak
 • Urszula Wodzisławska
 • Janina Wojtczak
 • Elżbieta Zaucha
 • Barbara Zoła
Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej została Anna Janik
W skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej weszli:
 • Małgorzata Gawron
 • Maria Gwóźdź
 • Jadwiga Kraczkowska
 • Elżbieta Kucera
 • Zofia Kułagowska
 • Gabriela Kuna
 • Urszula Milka
 • Alicja Piątek
 • Iwona Polańska
 • Aleksandra Stachowicz
Okręgowym Rzecznikem Odpowiedzialności Zawodowejzostała Anna Żerucha-Swinarew
Zastępcami Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wybrano:
 • Janinę Bokuniewicz-Bartyńską
 • Elżbietę Kapałę
 • Marię Rapacz
Przewodniczącą Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych została Teresa Kubicka
W skład Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych weszli:
 • Małgorzata Faroń
 • Mariusz Górnicki
 • Halina Hadam
 • Helena Hetmańczyk
 • Danuta Jakubowska
 • Barbara Kochanowska
 • Krystyna Konopka
 • Bożena Murdza
 • Witold Szawiński
 • Maria Zarembska

III KADENCJA SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK l POŁOŻNYCH (1999 - 2003)
Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w dniu 27 października 1999 roku wybrał:
Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych została Maria Brzezińska
W skład Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych weszli:
 • Bogusława Zapotoczny - Wiceprzewodnicząca
 • Urszula Wolny - Sekretarz
 • Maria Grabowska - Skarbnik
 • Małgorzata Baran
 • Czesława Brylak-Kozdraś
 • Wiesława Domin
 • Teresa Dyląg
 • Maria Dymarczyk
 • Maria Frąckowiak
 • Maria Kawczyk
 • Jadwiga Kazus
 • Ryszard Krzyżański
 • Wanda Kuczera
 • Daniela Ligocka
 • Małgorzata Lipińska
 • Grażyna Malczyk
 • Małgorzata Maślanka
 • Danuta Michalska
 • Małgorzata Milewska
 • Grażyna Morawska
 • Grażyna Nowak
 • Anna Rak-Wójcik
 • Zygmunt Szojer
 • Janina Wojtczak
 • Henryk Wójs
Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej została Anna Grelowska
W skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej weszli:
 • Daniela Bugla
 • Ewelina Chrzęstek
 • Maria Gwóźdź
 • Zofia Kiera
 • Krystyna Krawczyk
 • Zofia Kułagowska
 • Beata Naworska
 • Barbara Paździorny
 • Małgorzata Wójcik
 • Elżbieta Zaucha
Okręgowym Rzecznikem Odpowiedzialności Zawodowej została Magdalena Zydek
Zastępcami Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wybrano:
 • Jolantę Mandowską
 • Jarosława Panka
 • Małgorzatę Pohorecką
Przewodniczącą Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych została Grażyna Kruk-Kupiec
W skład Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych weszli:
 • Halina Hadam
 • Anna Kępka
 • Bogumiła Kręzelewska
 • Lidia Nowaczyk-Hęś
 • Hanna Olszewska
 • Irena Pardubicka
 • Katarzyna Piątek
 • Danuta Pleśniak
 • Iwona Sosnowska
 • Maria Zarembska

IV KADENCJA SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK l POŁOŻNYCH (2003 - 2007)
Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w dniu 23 września 2003 roku wybrał:
Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych została ponownie Maria Brzezińska
W skład Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych weszli:
 • Wiesława Domin - Wiceprzewodnicząca
 • Urszula Wolny - Wiceprzewodnicząca
 • Teresa Dyląg - Sekretarz
 • Maria Grabowska - Skarbnik
 • Małgorzata Baran
 • Czesława Brylak-Kozdraś
 • Krystyna Cieślik
 • Adrian Ciutek
 • Zofia Dobroczyńska
 • Grażyna Franek
 • Maria Frąckowiak
 • Jadwiga Kazus
 • Iwona Kowalik
 • Ryszard Krzyżański
 • Małgorzata Lipińska
 • Małgorzata Maślanka
 • Grażyna Morawska
 • Małgorzata Mzyk
 • Hanna Paszko
 • Anna Rak-Wójcik
 • Anita Rzepka
 • Zygmunt Szojer
 • Norbert Szolc
 • Bożena Wilczek
 • Henryk Wójs
Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej została ponownie Anna Grelowska
W skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej weszli:
 • Ewa Banasik
 • Daniela Bugala
 • Ewelina Chrząstek
 • Zofia Kiera
 • Zofia Kułagowska
 • Grażyna Malczyk
 • Beata Nowak
 • Jadwiga Pastuszka
 • Zofia Rynkiewicz
 • Maria Zarembska
Okręgowym Rzecznikem Odpowiedzialności Zawodowej został Jarosław Panek
Zastępcami Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wybrano:
 • Iwonę Borchulską
 • Katarzynę Kałużę
 • Bożenę Krymską
 • Aleksandrę Liszkę
 • Joannę Łuczka
 • Mirosławę Pohorecką
 • Renatę Reis
 • Danutę Świerczynę
 • Iwonę Zygmuntowicz
Przewodniczącą Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych została Danuta Rudzka-Cesarz
W skład Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych weszli:
 • Mirosława Borkowska
 • Bogusława Dyrbuś
 • Krystyna Hudeczek
 • Anna Kępka
 • Alicja Ozimek
 • Hanna Olszewska
 • Mariola Paliga
 • Katarzyna Piątek
 • Danuta Pleśniak
 • Iwona Sosnowska

V KADENCJA SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK l POŁOŻNYCH (2007 – 2011)
Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach odbył się w dniach 19 – 20 listopada 2007 roku.
Po III turach głosowania żadna z dwóch kandydatek ubiegających się o funkcję Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach nie otrzymała bezwzględnej większości głosów. W związku z tym do marca 2008 r. powierzono pełnienie obowiązków Przewodniczącej ORPiP Marii Brzezińskiej.

Dnia 11 marca 2008r. Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach wybrał na Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Mariolę Bartusek.
Brylak Kozdraś-Czesława-Wiceprzewodnicząca
Kuźnik Joanna- Wiceprzewodnicząca
Szczudłowski Bartosz- Sekretarz
Grelowska Anna- Skarbnik
 
w skład Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych weszli:
 • Baran Małgorzata
 • Brylak Kozdraś-Czesława-Wiceprzewodnicząca
 • Brzezińska Maria
 • Cieślik Krystyna
 • Dyląg Teresa
 • Franek Grażyna
 • Grabowska Maria
 • Grelowska Anna- Skarbnik
 • Kazus Jadwiga
 • Kostrzewa Piotr
 • Kuźnik Joanna- Wiceprzewodnicząca
 • Molka Ewa
 • Morawska Grażyna
 • Ochocka Beata
 • Ozimek Alicja
 • Paliga Mariola
 • Sajewicz Grażyna
 • Szczudłowski Bartosz- Sekretarz
 • Szolc Norbert
 • Wilczek Bożena
 • Wolny Urszula
 • Wójs Henryk
 • Zasuń Jadwiga
 • Żychoń Teresa

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Jarosław Panek

Zastępcy OROZ:

 • Gosek Krystyna
 • Hoinca Irma
 • Kałuża Katarzyna
 • Kamińska Teresa
 • Kępka Anna
 • Liszka Aleksandra
 • Mainka Aniela
 • Stącel Agata
 • Witoszek Urszula

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych- Przewodnicząca Danuta Rudzka-Cesarz

Członkowie OS:

 • Zygmuntowicz Iwona
 • Drabik Edyta
 • Figura Barbara
 • Jańczuk Joanna
 • Kowalik Jolanta
 • Kusz Elżbieta
 • Lasak Grażyna
 • Plucińska Bożena
 • Sikora Cecylia
 • Stolarczyk Anna
 • Szynalik Elżbieta

Okręgowa Komisja Rewizyjna- Przewodnicząca Chrzęstek Ewelina

Członkowie OKR:

 • Czechowska Dorota
 • Gradoń-Pałka Mariola
 • Grzybowska Bozena
 • Malczyk Grażyna
 • Drzazga Beata
 • Piotrowska Ewa
 • Sikora Aleksandra
 • Szala Bożena
 • Wyderka Anna
 • Zarembska Maria

 

VI Kadencja Samorządu Zawodowego 2011-2015

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych- Przewodnicząca dr Mariola Bartusek

Wiceprzewodnicząca- Czesława Brylak-Kozdraś

Wiceprzewodnicząca- Joanna Kuźnik

Sekretarz- Bartosz Szczudłowski

Skarbnik- Anna Grelowska

Członkowie ORPIP:

 • Baran Małgorzata
 • Brylak-Kozdraś CZesława
 • Chrzęstek Ewelina
 • Cieślik Krystyna
 • Dyla Jolanta
 • Dyrbuś Bogusława
 • Franek Grażyna
 • Grabowska Maria
 • Grelowska Anna
 • Kazus Jadwiga
 • Kuźnik Joanna
 • Malara Mirosława
 • Maślanka Małgorzata
 • Molka Ewa
 • Morawska Grażyna
 • Ochocka Beata
 • Piórkowska Marta
 • Ptok Krystyna
 • Sajewicz Grażyna
 • Szczudłowski Bartosz
 • Szolc Zygmunt
 • Wójs Henryk
 • Zasuń Jadwiga
 • Zygmuntowicz Iwona

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Aleksandra Liszka

Zastępcy OROZ:

 • Dębska Barbara
 • Dyduch Marta
 • Dymarczyk Maria
 • Grzybowska Bożena
 • Guzy Agata
 • Hoinca Irma
 • Kamińska Teresa
 • Larysz Anna
 • Pater Barbara
 • Prażak Zofia

Okręgowy Sąd Przewodnicząca Barbara Gardyjas

członkowie:

 • Brzezinka Beata
 • Drabik Edyta
 • Janik Anna
 • Kusz Elżbieta
 • Matusiak Aurelia
 • Nieć-Olejniczak Sofia
 • Palka Jolanta
 • Stolarczyk Anna
 • Szynalik Elżbieta
 • Tokarz Bogusław

Okręgowa Komisja Rewizyjna Przewodnicząca Agata Stącel

Członkowie OKR:

 • Chyla Bożena
 • Ferdyn Karina
 • Głos Anna
 • Kowalik Jolanta
 • Maślanka Ewa
 • Stefańska Barbara
 • Surygała Beata
 • Tetkowska Jolanta
 • Witoszek Urszula
 • Żmudzińska Renata

 

VII Kadencja Samorządu Zawodowego 2016-

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych- Przewodnicząca dr n. o zdr. Anna Janik

Wiceprzewodnicząca- dr n. med. Beata Podleżyńska

Wiceprzewodnicząca- Iwona Borchulska

Sekretarz- Maria Grabowska

Skarbnik- Czesława Brylak-Kozdraś

Członkowie ORPIP:

 • Bednarczyk Bożena
 • Czechowska Dorota
 • Czechowska-Tomala Kamila
 • Dobrowolska Hanna
 • Don Ewa
 • Dyduch Marta
 • Dyla Jolanta
 • Gral Magdalena
 • dr n. o zdr. Gurowiec Piotr
 • Gzocha Piotr
 • Kazus Jadwiga
 • Hernik Katarzyna
 • Kuźnik Joanna
 • Kwas Jolanta
 • dr n. med. Malara Mirosława
 • Maślanka Małgorzata
 • Ptok Krystyna
 • Sajewicz Grażyna
 • Siciarz Bogusława
 • Zasuń Jadwiga
 • Żmudzińska Renata

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Aleksandra Liszka

Zastępcy OROZ:

 • Ahn Sabina
 • Cygan Krystyna
 • Gajda Sabina
 • Kostrzewa Dorota
 • Krawczyk-Sarna Agnieszka
 • Kruk Ola
 • Kubica Barbara
 • Larysz Anna
 • Lodwich Henryka
 • Prażak Zofia
 • Siwy Sonia
 • Studzińska Ewa
 • Szczepaniec Łucja
 • Truchan Monika
 • Wojciechowska Agnieszka
 • Wylężek Iwona
 • Zawisza Ilona
 • Żyłkowska Kinga

Okręgowy Sąd Przewodnicząca Barbara Gardyjas

Członkowie:

 • Brzezinka Beata
 • Kocibowska Beata
 • Kruk-Kupiec Grażyna
 • Kurek Anna
 • Kusz Elżbieta
 • Nieć-Olejniczak Zofia
 • Paruszewska Bernarda
 • Religa Iwona
 • Spyra Elżbieta
 • Stolarczyk Anna
 • Modrzejewska Zuzanna
 • Raczak Barbara
 • Radecka Urszula
 • Rejchert- Kuśmierkiewicz  Ewa
 • Żebrak Małgorzata 

Okręgowa Komisja Rewizyjna Przewodnicząca Agata Stącel

Członkowie OKR:

 • Chyla Bożena
 • Piekorz Urszula
 • Siemiątkowska Danuta
 • Stefańska Barbara
 • Szastok Marlena
 • Szczuka Iwona
 • Szydło Sabina
 • Tomczyk Gabriela
 • Witas Bożena
 • Witoszek Urszula