2 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, które w nieznaczny sposób zmienia poprzednie rozwiązania.

Więcej informacji na stronie NRPiP https://nipip.pl/zadania-pielegniarki-i-poloznej-poz-na-nowo-wyznaczone/

treść Rozporządzenia http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002335

W najbliższym czasie wejdą w życie zmiany w następujących aktach prawnych:

2019-10-11 - Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2019 poz. 1373 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001373

2019-10-17 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Dz.U. 2019 poz. 397 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000397

2019-10-17 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności Dz.U. 2012 poz. 738 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000738

2019-10-22 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej Dz.U. 2019 poz. 1896 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001896

2019-10-23 - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz.U. 2019 poz. 408 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000408

2019-10-23 - Prawo farmaceutyczne Dz.U. 2019 poz. 499 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000499

2019-10-23 - Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Dz.U. 2019 poz. 662 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000662

2019-10-23 - Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Dz.U. 2019 poz. 784 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000784

2019-10-23 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Dz.U. 2019 poz. 1267 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001267

2019-10-23 - Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001373

2019-10-24 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept Dz.U. 2019 poz. 1971 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001971

2019-11-08 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Dz.U. 2018 poz. 393 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000393

2019-11-13 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Dz.U. 2019 poz. 2069 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002069

2019-11-13 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych Dz.U. 2019 poz. 2077 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002077

2019-11-13 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia Dz.U. 2019 poz. 2079 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002079

2019-11-12 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej  Dz.U. 2019 poz. 2064 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002064

2020-01-03 - Ustawa o działalności leczniczej Dz.U. 2020 poz. 295 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000295

2020-01-03 -  Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2019 poz. 1127 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001127

 

 

Z dniem 23.08.2019 r. wszedł w życie art. 61a ustawy o zawodach pielęgniarek i położonych, wprowadzający dodatkowy urlop szkoleniowy.

Art. 61a [Urlop szkoleniowy]

1. Pielęgniarce i położnej podnoszącej kwalifikacje zawodowe w formach innych niż określone w art. 66 ust. 1 przysługuje, na jej wniosek i za zgodą pracodawcy, urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

2. Wymiar urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki i położnej, o której mowa w ust. 1, jest ustalany przez pracodawcę w zależności od czasu trwania poszczególnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

3. Pielęgniarka i położna ma obowiązek niezwłocznie przedstawić pracodawcy dokument poświadczający jej udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych innych niż określone w art. 66 ust. 1.

4. Urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, przysługuje również pielęgniarce i położnej, która zamierza odbyć kształcenie podyplomowe bez skierowania, o którym mowa w art. 61 ust. 3, na podstawie umowy zawartej z organizatorem kształcenia. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

27 maja 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Ustawa ma na celu zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły, oraz zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, udzielanych w ramach tej opieki.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001078

Szanowni Państwo,

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. poz. 909) – w załączeniu.

                Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza zmianę, o którą jakiś czas temu wnioskowała NRPiP, do wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podawane przez pielęgniarkę i położną (załącznik nr 3).

Załączniki:
Pobierz plik (D2018000090901.pdf)D2018000090901.pdf[ ]268 kB