Uchwała nr 359/2020/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 21 maja 2020 roku w przedmiocie ustanowienia jednorazowej zapomogi specjalnej z tytułu śmierci Członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z powodu choroby COVID-19 w załączniku.

Dzieckiem w rozumienie niniejszej uchwały jest spokrewniona ze zmarłym członkiem samorządu zawodowego w linii prostej w pierwszym stopniu osoba zarówno pełnoletnia jak i niepełnoletnia.

W imieniu osoby niepełnoletniej działa przedstawiciel ustawowy tzw. rodzic lub opiekun prawny.

Załączniki:
Pobierz plik (20200603131010.pdf)20200603131010.pdf[ ]73 kB

Uchwała nr 321/2020/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 8 maja 2020 roku w przedmiocie ustanowienia zapomogi specjalnej, finansowej dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach przyznawanej w sytuacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w załączniku

Wniosek o przyznanie zapomogi chorobowej, losowej i pośmiertnej znajduje się tutaj

Załączniki:
Pobierz plik (20200512142740.pdf)20200512142740.pdf[ ]73 kB

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi błędami na składanych przez petentów wnioskach w sprawie odprowadzania składek uprzejmie informujemy, iż samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych powstał na mocy Ustawy Sejmu z dnia 19 kwietnia 1991r a zatem liczy sobie 28 lat.
Prosimy uwzględniać ten fakt przy wypełnianiu wniosków np. o gratyfikację emerytalną

REGULAMIN POMOCY SOCJALNEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Prawo do pomocy socjalnej z funduszu samopomocowego mają wyłącznie członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach regularnie opłacający składki członkowskie i nie posiadający wymagalnych zobowiązań w stosunku do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

2. Regularne opłacanie składek członkowskich oznacza opłacanie składki członkowskiej w terminach przewidzianych odrębnymi przepisami.

3. Osoby po wpisaniu do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach mają prawo korzystać ze świadczeń w ramach niniejszego regulaminu dopiero po 3 miesiącach regularnego opłacania składki członkowskiej.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do osób, które nie opłacały składki członkowskiej w sposób regularny.

§ 2. 1. Pomoc socjalna przeznaczona jest na udzielanie pomocy materialnej w formach:

1)      zapomóg pośmiertnych,

2)      zapomóg chorobowych,

3)      zapomóg losowych,

4)      zapomóg dla pielęgniarek i położnych, które utraciły zatrudnienie,

5)      pożyczek socjalnych.

2. Szczegółowe warunki udzielania poszczególnych form pomocy materialnej określają poniższe rozdziały.

§ 3. Decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania pomocy socjalnej określonej w niniejszym regulaminie podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach lub jej Prezydium, na podstawie indywidualnej opinii Komisji Socjalnej, za wyjątkiem pożyczek socjalnych, które przyznaje Komisja Socjalna.

§ 4. Wypłata świadczeń przyznanych w ramach pomocy materialnej winna nastąpić nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

ZASADY PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH,KTÓRE UTRACIŁY PRACĘ Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY

1. W przypadku utraty przez pielęgniarki i położne pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, członkowi Okręgowej Izby może być przyznana jednorazowa, bezzwrotna zapomoga z tego tytułu.

2. Zapomoga z tytułu utraty pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy udzielana jest po utracie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych. 

3. Wysokości zapomogi z tytułu utraty pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy ustala się na kwotę 1000 złotych.

4. W roku kalendarzowym można otrzymać jedną zapomogę z tytułu utraty pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

5. Do wniosku o przyznanie zapomogi z tytułu utraty pracy z przyczyny dotyczącej zakładu pracy należy dołączyć

1)      zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej oraz okres bezrobocia,

2)      wypowiedzenie umowy o pracę wraz z przyczyną dotyczącą zakładu pracy,

3)      świadectwo pracy. 

REGULAMIN POMOCY SOCJALNEJ

I.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Prawo do pomocy socjalnej z funduszu samopomocowego mają wyłącznie członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach regularnie opłacający składki członkowskie i nie posiadający wymagalnych zobowiązań w stosunku do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

2. Regularne opłacanie składek członkowskich oznacza opłacanie składki członkowskiej w terminach przewidzianych odrębnymi przepisami.

3. Osoby po wpisaniu do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach mają prawo korzystać ze świadczeń w ramach niniejszego regulaminu dopiero po 3 miesiącach regularnego opłacania składki członkowskiej.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do osób, które nie opłacały składki członkowskiej w sposób regularny.

§ 2. 1. Pomoc socjalna przeznaczona jest na udzielanie pomocy materialnej w formach:

1)      zapomóg pośmiertnych,

2)      zapomóg chorobowych,

3)      zapomóg losowych,

4)      zapomóg dla pielęgniarek i położnych, które utraciły zatrudnienie,

5)      pożyczek socjalnych.

2. Szczegółowe warunki udzielania poszczególnych form pomocy materialnej określają poniższe rozdziały.

§ 3. Decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania pomocy socjalnej określonej w niniejszym regulaminie podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach lub jej Prezydium, na podstawie indywidualnej opinii Komisji Socjalnej, za wyjątkiem pożyczek socjalnych, które przyznaje Komisja Socjalna.

§ 4. Wypłata świadczeń przyznanych w ramach pomocy materialnej winna nastąpić nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały.


II.     
ZASADY PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG POŚMIERTNYCH

Regulamin w załączeniu