Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 21 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      NIPiP zwróciła się do Ministra Edukacji Narodowej z apelem o podjęcie pilnych działań, aby wprowadzić w skali całego kraju cykliczne, obowiązkowe i bezpłatne testy na obecność koronawirusa dla personelu medycznego zatrudnionego w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych. (pismo w załączniku)

2.     Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych ze środków własnych zakupiła i przekaże bezpłatnie 11 450 sztuk fartuchów jednorazowych dla pielęgniarek i położnych za pośrednictwem Okręgowych  Izb Pielęgniarek i Położnych.

3.      Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 21 maja 2020 r.

 Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (Pismo do MEN.pdf)Pismo do MEN.pdf[ ]402 kB
Pobierz plik (20200521_NIPiP_akty prawne.doc)20200521_NIPiP_akty prawne.doc[ ]405 kB

W związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi, jakie powstały w ostatnim okresie czasu wynikających z konieczności poddawania pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych obowiązkowej kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwróciła się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

W załączeniu pismo NIPIP z dnia 28.04.2020 r. wraz odpowiedzią ZUS z dnia 13.05.2020 r.

Załączniki:
Pobierz plik (pismo_ZUS.pdf)pismo_ZUS.pdf[ ]3304 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      Przekazujemy odpowiedź Ministerstwa Finansów na interwencję NIPiP o obniżenie stawki podatku od towarów i usług na czas trwania epidemii i zagrożenia epidemicznego dla środków ochrony indywidualnej niezbędnej podczas pracy pielęgniarek i położnych przy zwalczaniu epidemii oraz darowizn organów samorządu na rzecz podmiotów leczniczych i jednostek systemu pomocy społecznej.
W odpowiedzi Ministerstwo Finansów wprowadziło możliwość stosowania do 31 sierpnia 2020 r. stawki w wysokości 0% dla darowizn określonych towarów związanych z ochroną zdrowia (w tym. m. in. środków dezynfekujących, środków ochrony indywidulanej) przekazywanych na cele związane ze zwalczaniem COVID-19. Preferencja nie obejmuje odpłatnych dostaw ww. towarów. Wynika to z przepisów prawa unijnego – dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, co uniemożliwia państwom członkowskim UE dowolne kształtowanie wysokości stawek podatkowych i zwolnień od tego podatku. (pismo NIPiP oraz odpowiedź w tej sprawie w załączniku)
 
2.      NIPiP zwróciła się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o wyjaśnienie  wątpliwości w kwestii prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych przysługujących personelowi medycznemu, w tym pielęgniarkom i położnym, w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanniy, izolacji i izolacji w warunkach domowych. Wyjaśnienie ZUS oraz pismo NIPiP w załączniku.
 
3.      Przekazujemy informację o powołaniu przez NFZ Zespołu do spraw metodyki pomiaru wskaźników realizacji „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy. (informacja w załączniku)

4.      NIPiP wystosowała do Minister Józefy Szczurek-Żelazko pismo z prośbą o wyjaśnienie: jaka kwota w roku 2020 r. będzie stanowiła podstawę do wyliczenia wzrostów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. (pismo w załączeniu)

5.      Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 20 maja br.

WAŻNE: Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego za pracę w jednym miejscu.

Pełny tekst komunikatu NFZ i dokumenty: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dodatkowe-wynagrodzenie-dla-personelu-medycznego-za-prace-w-jednym-miejscu,7721.html

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 19 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      NIPiP wspólnie z innymi organizacjami pielęgniarskimi i położniczymi wyraziła stanowczy sprzeciw wobec propozycji rozwiązań przedłożonych w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności polegających na wprowadzeniu tzw. „wspólnej deklaracji” wyboru świadczeniodawcy. (pismo do Ministra Zdrowia w załączniku)

2.      NIPiP wyraziła swoje niezadowolenie z powodu pominięcia środowiska pielęgniarek i położnych przy wprowadzeniu zmian legislacyjnych w art. 15x ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567 i 568) przez art. 73 pkt. 30 z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (pismo w załączniku) Przekazujemy odpowiedź Sekretarz Stanu Józefy Szczurek-Żelazko w powyższej sprawie.

3.      Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 19 maja br. (w załączniku)

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 18 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.     NIPiP zwróciła się  do Premiera RP z prośbę o pilną zmianę przepisów §  3.ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U.2020.792, reagujące kwestie  swobodnego przepływu osób wykonujących zawody medyczne, w szczególności pielęgniarki i położnej – w ruchu transgranicznym. (pismo w załączniku)

Informujemy, iż ograniczenia te zostały zniesione Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 3 ust. 3, pkt 1)

2.      Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 18 maja br. (w załączniku)

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (2020-05-07_Premier.pdf)2020-05-07_Premier.pdf[ ]1234 kB
Pobierz plik (20200518_NIPiP_akty prawne.doc)20200518_NIPiP_akty prawne.doc[ ]376 kB

Na stronie internetowej centrali Narodowego Funduszu Zdrowia ukazały się wyjaśnienia dotyczące wypłat dodatkowego świadczenia dla personelu medycznego objętego ograniczeniem zatrudnienia wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dodatkowe-wynagrodzenie-dla-personelu-medycznego-objetego-ograniczeniem-zatrudnienia-kryteria,7717.html

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dodatkowe-wynagrodzenie-dla-personelu-medycznego-za-prace-w-jednym-miejscu,7721.html

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 15 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1. Apel Prezes NRPiP do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia dostępności refundowanych przez NFZ badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 (w załączniku)
https://nipip.pl/apel-prezes-nrpip-do-ministra-zdrowia-w-sprawie-zapewnienia-dostepnosci-refundowanych-przez-nfz-badan-na-obecnosc-wirusa-sars-cov-2/

2. Informujemy o psychologach Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych którzy pomagają w trudnych chwilach pielęgniarkom i położnym https://nipip.pl/psycholog-na-dyzurze-nipip/

3. Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 15 maja br. (w załączniku)

https://nipip.pl/wp-content/uploads/2020/05/20200515_NIPiP_akty-prawne.docx

 Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C28020051510550.pdf)SKMBT_C28020051510550.pdf[ ]747 kB
Pobierz plik (20200515_NIPiP_akty prawne.doc)20200515_NIPiP_akty prawne.doc[ ]288 kB

Szanowni Państwo

Informujemy, że otrzymaliśmy kolejną turę środków ochrony osobistej do bezpłatnej dystrybucji:

rękawiczki, przyłbice, maseczki ochronne, środki dezynfekcyjne.

Powyższy asortyment  zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia jest skierowany do:

  • pielęgniarek i położnych rodzinnych,
  • medycyny szkolnej,
  • pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej,
  • DPS,
  • domowej opieki paliatywno – hospicyjnej,
  • opieki pielęgniarskiej nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie,
  • praktyk zawodowych i niepublicznych podmiotów pielęgniarskich i położniczych w tych zakresach świadczeń.

Prosimy osoby realizujące ww świadczenia o przesłanie pocztą E-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. następujących danych:

nazwa jednostki, ilość zatrudnionych pielegniarek i położnych, telefon kontaktowy

celem umożliwienia nam dokonania podziału środków dla poszczególnych podmiotów.

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 14 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.     NIPiP udostępniła na stronie www.nipip.pl dla zarejestrowanych pielęgniarek i położnych możliwość zweryfikowania i  wydruku aktualnego statusu  z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.

2.       NIPiP przekazuje informację dotyczącą III etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 w zakresie funkcjonowania uczelni wyższych kształcących pielęgniarki i położne. (https://nipip.pl/wazna-informacje-dla-studentow-pielegniarstwa-i-poloznictwa/ )

3.     NIPiP dwukrotnie zwracała się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej rozliczania świadczenia - edukacji przedporodowej realizowanej przez położną POZ. NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. (pismo w załączniku)

4.       NIPiP interweniowała do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia działań zmierzających do opracowania wytycznych dla pielęgniarek
i położnych sprawujących opiekę w izolatoriach. Minister wskazał, że wytyczne dostępne są ma stronie rządowej www.gov.pl:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzaj

5.     Przekazujemy informacje, które są dostępne na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( https://uodo.gov.pl/ ):

·        sprawdzanie temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19

·        rejestracja czasu pracy za pomocą danych biometrycznych.

6.     Przekazujemy informację NFZ dotyczącą uruchomienia działalności punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV2 (https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/ruszylo-ponad-100-punktow-wymazowych-dla-osob-z-kwarantanny,7719.html)

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (1 pismo NRPiP.pdf)1 pismo NRPiP.pdf[ ]209 kB
Pobierz plik (2 odpowiedź MZ.pdf)2 odpowiedź MZ.pdf[ ]539 kB
Pobierz plik (3 rozporzadzenie.pdf)3 rozporzadzenie.pdf[ ]1250 kB
Pobierz plik (SKMBT_C28020051414430.pdf)SKMBT_C28020051414430.pdf[ ]371 kB