Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

Apel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w sprawie zapewnienia odpowiedniego wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia, którzy uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na COVID-19 lub z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2 w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (20200424104553.pdf)20200424104553.pdf[ ]127 kB

Stanowisko nr 34 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową oraz odpowiedź otrzymana z MZ w załączniku

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20 kwietnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.     NIPiP wystosowała do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego prośbę o opracowanie zaleceń dotyczących organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w izolatoriach.

2.     NIPiP zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o przedstawienie stanowiska dotyczącego możliwości przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami w związku z aktualną sytuacją epidemiczną.

3.      Przekazujemy Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne. (zarządzenie w załączniku)

4.      Przekazujemy informację Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie udzielania przez adwokatów bezpłatnej pomocy prawnej pracownikom ochrony zdrowia, którzy zostali powołani decyzją wojewody do zwalczania COVID-19. (pismo NRA w załączeniu)

5.      Przygotowany został monitoring aktów prawnych wg stanu na dzień 20 kwietnia br. (w załączniku)

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Szanowni Państwo,

W związku z obecną, bardzo trudno sytuacją zagrożenia zdrowia i życia nas wszystkich, w szczególności osób wymagających stałej opieki pragniemy poinformować Państwa, że Firma Paul Hartmann udziela wsparcia w zakresie realizacji zleceń i zaopatrzenia pacjentów w refundowane wyroby chłonne. Zakaz opuszczania domu, przemieszczania się powoduje korzystanie z usług Przychodni POZ w ramach tzw. teleporad.

Wychodząc naprzeciw potrzebie obecnych czasów NFZ w dniu 27.03.2020 roku wydał komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne po 1 kwietnia 2020 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w komunikacie potwierdzenie zlecenia może odbywać się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax). Może to zrobić pacjent, osoba uprawniona do wystawienia zlecenia  (lekarz, felczer, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta), przychodnia lub realizator zaopatrzenia w wyroby medyczne.

W trosce o dobro pacjentów i odciążenie Państwa w codziennej pracy Paul Hartmann Polska, będąc realizatorem zaopatrzenia w wyroby medyczne informuje o możliwości przekazywania przez pielęgniarki/ lekarzy POZ kontaktów do firmy lub przedstawiciela w celu potwierdzania zlecenia i jego realizacji z dostawą bezpośrednio pod wskazany adres.

Z poważaniem,

Zespół PAUL HARTMANN Polska

  1. Zalecenia postępowania dla pielęgniarek ratunkowych w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce i stale rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 – chorobę wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2 https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-postepowania-dla-pielegniarek-ratunkowych-w-zwiazku-z-ogloszeniem-stanu-epidemii-w-polsce-zachorowan-na-covid-19
  2. Wytyczne zespołu konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w zakresie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 w środowisku szpitalnym https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-w-zakresie-dzialan-majacych-na-celu-zaobieganie-rozprzestrzeniania-sie-zakazen-sars-cov-2-w-srodowisku-szpitalnym
  3. Rekomendacja dla pielęgniarskiej kadry zarządzającej szpitalami w zakresie podjęcia działań przygotowujących pielęgniarki do opieki nad chorymi leczonymi w oddziałach intensywnej terapii w sytuacji rozwoju epidemii COVID-19 https://www.gov.pl/web/zdrowie/rekomendacja-dla-pielegniarskiej-kadry-zarzadzajacej-szpitalami-w-zakresie-podjecia-dzialan-przygotowujacych-pielegniarki-do-opieki-nad-chorymi-leczonymi-w-oddzialach-intensywnej-terapii-w-sytuacji-rozwoju-epidemii-covid-19

oraz na stronie NIPiP https://nipip.pl/koronawirus-wytyczne-i-zalecenia/