Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 14 kwietnia 2020 r.:


Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.


1. NIPiP zwróciła się do Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o zwiększenie finansowania świadczeń zdrowotnych realizowanych na rzecz pacjentów w zakresie opieki paliatywnej domowej, opieki długoterminowej domowej i stacjonarnej oraz pacjentów wentylowanych mechanicznie.
W związku z tym, iż NFZ nie odniósł się do wszystkich wymienionych przez nas zakresów świadczeń, NIPiP będzie ponownie interweniować w tej sprawie.
W załączniku pismo NIPiP oraz odpowiedź NFZ.
2. Przygotowany został monitoring aktów prawnych wg stanu na dzień 11 kwietnia br. (w załączniku)


Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (pismo_NFZ.pdf)pismo_NFZ.pdf[ ]716 kB
Pobierz plik (20200411_NIPiP_akty prawne_11.04.doc)20200411_NIPiP_akty prawne_11.04.doc[ ]505 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 9-10 kwietnia 2020 r.:


Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.


Przygotowany został monitoring aktów prawnych wg stanu na dzień 9 kwietnia br. (w załączniku)

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (20200410_NIPiP_akty prawne_9.04.doc)20200410_NIPiP_akty prawne_9.04.doc[ ]487 kB

Od 20 marca br. do odwołania na terenie naszego kraju obowiązuje stan epidemii. W związku z powyższym istnieje możliwość wdrożenia instytucji tzw. skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii wobec pracowników podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób, z którymi podpisano umowy na wykonanie świadczeń zdrowotnych.
Kwestie te szczegółowo reguluje art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (oraz następne).
Zgodnie z jego brzmieniem, pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani – w drodze decyzji - do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii. (ust. 1 i 2)
Takiemu skierowaniu – w myśl ust. 3 - nie podlegają:

W dniu 1 kwietnia br. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567), która wprowadza nowy przepis do ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) - tj. art. 26b dotyczący powrotu do zawodu po przerwie.

            Zgodnie z jego brzmieniem w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374), lub innych nadzwyczajnych okoliczności zagrażających zdrowiu i życiu wielu osób, pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, może rozpocząć wykonywanie zawodu w podmiocie leczniczym, po uprzednim zawiadomieniu o tym okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na planowane miejsce wykonywania zawodu.

Szanowni Państwo
Pielęgniarki, Położne,
Pielęgniarze, Położni

W sytuacji nadzwyczajnej dla bezpieczeństwa Państwa,

w związku z aktualnie panującą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i mając na uwadze działania prewencyjne mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 informujemy, iż biuro OIPiP w Katowicach będzie działać w ograniczonym zakresie w dniach od 16 marca do odwołania. Sprawy prosimy zgłaszać / wysyłać on-line pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listownie na adres: ul. Francuska 16, 40-027 Katowice lub telefonicznie nr telefonu 32-209 04 15 do 17.

Bezpośrednio w siedzibie Izby można składać, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, dokumenty dotyczące:
- stwierdzenia prawa wykonywania zawodu
- wpisu do Rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
- wykreślenia z Rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
- wydania duplikatu/wymiany prawa wykonywania zawodu.

Przy wypełnianiu wniosku prosimy o zwrócenie uwagi na wpisywanie prawidłowych danych (m.in. pierwsze i drugie imię, nazwisko, numer pesel, numer telefonu kontaktowego, adres E-mail, dane dotyczące ukończenia szkoły, numer i data wydania dyplomu).
Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki.
Wniosek należy uzupełnić czytelnie, drukowanymi literami.

Po wejściu do Izby, uprzejmie prosimy poczekać na parterze na pracownika biura.

W okresie tym Pracownicy biura będą pełnili dyżury w zmniejszonej obsadzie, celem ograniczenia ryzyka zachorowalności i zabezpieczenia płynności działania OIPiP w Katowicach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZDROWIE PETENTÓW I PRACOWNIKÓW JEST NAJWAŻNIEJSZA!

 

Przewodniczącza ORPiP w Katowicach
dr n. o zdr. Anna Janik

Katowice, 9.04.2020 r.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Pielęgniarki i Pielęgniarze Anestezjologiczni

 

Znaleźliśmy się w sytuacji bezprecedensowej. Sytuacji, której nie przewidywaliśmy, i na którą nie byliśmy przygotowani. Opierając się na doniesieniach z krajów dotkniętych koronawirusem, z dnia na dzień tworzymy nowe procedury, opracowujemy wzorce zachowań, uczymy się żyć w obcej, pandemicznej rzeczywistości.

Codzienność pisze nową rolę dla specjalistów w szpitalach zakaźnych – w szczególności dla pielęgniarek i pielęgniarzy z doświadczeniem w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki. To właśnie my, pielęgniarki i pielęgniarze anestezjologiczni, pracując nieustannie w warunkach permanentnego zagrożenia, stresu, pod presją czasu, zachowując opanowanie, niesiemy pomoc najbardziej  potrzebującym.

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C35200409092601.pdf)SKMBT_C35200409092601.pdf[ ]226 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 8 kwietnia 2020 r.:


Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.


1. Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP wystąpił do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z apelem o pilne przekazanie środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji do szpitali psychiatrycznych. (w załączniku)
2. Wystosowane zostało pismo do Minister MR,PiPS Marleny Malong NIPiP w sprawie problemów zgłaszanych przez pielęgniarki i położne z DPS: brak zabezpieczenia w odpowiednie środki ochrony osobistej oraz braki kadrowe.
3. Wystosowane zostało pismo do Ministra Janusza Cieszyńskiego z prośbą o zabezpieczenie w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji pielęgniarki i położne zatrudnione w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach stacjonarnych, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.
4. Przygotowana została opinia prawna w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych. (w załączniku)
5. Przygotowany został monitoring aktów prawnych wg stanu na dzień 8 kwietnia br. (w załączniku)


Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP