Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 7 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      NIPiP wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia z pismem o podjęcie działań w celu opracowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa pracy pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych oraz pielęgniarek, położnych pracujących w placówkach wychowania przedszkolnego i żłobkach (w załączniku)

2.      Publikujemy Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie Medycyny Rodzinnej z dnia 30 kwietnia 2020 r. dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19 (w załączniku)

3.      NIPiP ponownie wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania postępowań konkursowych na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcą w czasie epidemii. (w załączniku)

4.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 7 maja br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 6 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane
i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.       Przygotowana została kolejna rekomendacja przekazana przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia do stosowania przez  pielęgniarki i położne wykonujące świadczenia zdrowotne:

·        zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19

Przypominamy, iż wszystkie procedury zamieszczane są na stronach Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-personelu-i-kierownikow-podmiotow-leczniczych

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych

2.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 5 maja br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

W niedzielę 10 maja, o godz. 12.00 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach Jego Ekscelencja abp Wiktor Skworc będzie sprawował Mszę Pontyfikalną z okazji Światowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Zapraszamy do uczestnictwa w Eucharystii, a także do łączenia się on-line z katedry oraz za pośrednictwem radia eM. Z tej też okazji Metropolita Górnośląski kieruje list do pielęgniarek i położnych. (w załączniku)

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 5 maja 2020 r.:

1. Przekazujemy przygotowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie informator z poradami prawnymi dla pracowników medycznych „Pomoc prawna dla medyków – pytania i odpowiedzi” https://www.oirpwarszawa.pl/pomoc-prawna-dla-medyka-pytania-i-odpowiedzi-biuletyn/ (poradnik w załączniku)

2. Przekazujemy informację o bezpłatnej pomocy psychologicznej dla pracowników zawodów medycznych #PomagamyRozmawiamy, którą uruchomiło Centrum Profilaktyki Stresu i Wypalenia Zawodowego (UŁ).(informacja w załączniku)

3. Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 5 maja 2020 r.


Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 4 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane
i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z prośbą o podjęcie działań zabezpieczających prawa pielęgniarek i położnych (oraz ich pacjentów) wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej w sytuacji kierowania ich decyzją wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii. (pismo w załączniku)

2.      Przekazujemy wytyczne dotyczące dodatkowego świadczenia z tytułu ograniczenia w wykonywaniu pracy w wielu miejscach w związku z C)VID-19. (wytyczne oraz projekt wniosku dla pielęgniarek i położnych w załączniku)

3.      NIPiP zwróciła się do wojewodów z  zapytaniem dotyczącym wymiaru wynagrodzenia osób skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie administracyjnym. (pismo w załączniku)

4.      NIPiP przedstawiła Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w Senacie RP propozycje zmian przepisów do ustawy z dnia 30 kwietnia br. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (uwagi NIPiP w załączniku)

5.      W związku z wieloma zapytaniami od położnych w sprawie możliwości przeprowadzania w podmiotach leczniczych porodów rodzinnych, tj. z udziałem osoby towarzyszącej, NIPiP zwróciła się do Sekretarz Stanu w MZ Józefy Szczurek-Żelazko z zapytaniem, czy w tym zakresie zostały wydane wytyczny lub zlecenia Ministra Zdrowia lub w jego imieniu przez Konsultanta Krajowego w zakresie Położnictwa i Ginekologii. (pismo w załączniku)

6.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 4 maja br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Od dnia 30.04.2020 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

Dodatkowo Minister Zdrowia skierował do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia pismo, w którym polecił przekazanie podmiotom leczniczym wskazanym w treści w/w rozporządzenia, środków finansowych na wypłacenie dodatkowego świadczenia dla osób objętych ograniczeniami, stosownie do wytycznych, których treść stanowi załącznik do niniejszego polecenia.  

Poniżej zamieszczone zostały dokładne informacje dotyczące wprowadzonych na mocy rozporządzenia ograniczeń dla pielęgniarek, pielęgniarzy oraz położnych oraz wysokości i zasad wypłaty dodatkowego świadczenia z tego tytułu.

Pismem z dnia 28.04.2020 r. skierowanym do Kierujących podmiotami ochrony zdrowia Minister Zdrowia przypomniał o zasadach dotyczących badań diagnostycznych pod kątem COVID – 19 w odniesieniu do personelu medycznego, podkreślając, iż każda osoba z personelu medycznego szpitala, która ma objawy chorobowe, miała kontakt z osobą zakażoną, podejrzewa, że taki kontakt w ostatnim czasie miał miejsce lub ma wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, ma pełne prawo być skierowana na testy PCR wykrywające obecność koronawirusa.

Załączniki:
Pobierz plik (pismo MZ z 28.04.2020.jpg)pismo MZ z 28.04.2020.jpg[ ]93 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 30 kwietnia 2020 r.:


Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.


Działania podjęte przez Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP w dniu 30 kwietnia 2020 r.:
Przekazujemy informację o uruchomieniu przez "Psychologowie dla Społeczeństwa" nocnej bezpłatnej pomocy psychologicznego dla medyków.
Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 30 kwietnia br.


Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP