Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

Przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia informacje na temat zasad kierowania do pracy pracowników medycznych przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 „Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii” w załączniku.

Informacja szczegółowo przedstawia warunki formalne kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii, wymienia wyłączenia oraz opisuje sposób wynagradzania i pokrywania kosztów związanych z takim skierowaniem. 

Załączniki:
Pobierz plik (Wytyczne_MZ.doc)Wytyczne_MZ.doc[ ]73 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 24 kwietnia 2020 r.:  

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.     NIPiP po raz kolejny interweniowała do Ministerstwa Zdrowia o zabezpieczenie w środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekcyjne pielęgniarki i położne realizujące świadczenia w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Hospicjach, Opiece Domowej Długoterminowej, Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej oraz indywidulane i grupowe praktyki pielęgniarskie i położnicze w zakresie POZ. (pismo w załączniku)

2.      NIPiP poparła stanowisko Pracodawców RP w sprawie dostępu do badań dla pacjentów i pracowników pozostałych podmiotów leczniczych. Przekazujemy odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie.

3.     Przygotowane zostały kolejne rekomendacje przekazane przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia do stosowania przez  pielęgniarki i położne wykonujące świadczenia zdrowotne: zalecenia postępowania dla pielęgniarek/położnych pracujących z pacjentami chorymi na cukrzycę - pacjent z podejrzeniem/zakażeniem SARS-CoV-2

Przypominamy, iż wszystkie procedury zamieszczane są na stronach Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-personelu-i-kierownikow-podmiotow-leczniczych https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych

4.      Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 24 kwietnia br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy

Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne

 

To nic jeśli powiem, iż dziękuję za Waszą pracę i poświęcenie. 

To nic jeśli powiem, iż każdego dnia dokonujecie wyboru mogącego zaważyć na Waszym życiu i zdrowiu - Waszym i Waszych rodzin.

Na nic Wam pochwały i gratulacje, kiedy co dzień dla dobra innych narażacie siebie samych, bo cóż znaczą słowa pośród strachu i lęku, który odczuwacie w każdej sekundzie Waszej pracy.

Lecz pragnę Państwa zapewnić, iż nie jesteście sami w tej walce. Zapewniam, że Samorząd, który wszyscy tworzymy stanie na wysokości zadania. Służymy i nadal ze zdwojoną siłą będziemy służyć pomocą każdej osobie, która będzie tego potrzebowała. Udzielamy przez cały czas wszystkim naszym Członkom wsparcia psychologicznego, prawnego oraz finansowego w formie zapomóg chorobowych, losowych oraz dofinansowań. Dodatkowo będziemy również w szczególny sposób indywidualnie wspierać tych, którzy zostali zakażeni koronawirusem. O formie i zasadach tej szczególnej pomocy zostaniecie Państwo poinformowani. Nikt nie będzie pozostawiony sam sobie znajdując się w ciężkiej sytuacji życiowej.

Razem przetrwamy ten trudny czas i wyjdziemy z niego silniejsi niż kiedykolwiek - jak zawsze.

Z wyrazami szacunku,

Anna Janik

Przewodnicząca ORPiP w Katowicach

Apel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w sprawie zapewnienia odpowiedniego wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia, którzy uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na COVID-19 lub z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2 w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (20200424104553.pdf)20200424104553.pdf[ ]127 kB

Stanowisko nr 34 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową oraz odpowiedź otrzymana z MZ w załączniku

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20 kwietnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.     NIPiP wystosowała do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego prośbę o opracowanie zaleceń dotyczących organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w izolatoriach.

2.     NIPiP zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o przedstawienie stanowiska dotyczącego możliwości przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami w związku z aktualną sytuacją epidemiczną.

3.      Przekazujemy Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne. (zarządzenie w załączniku)

4.      Przekazujemy informację Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie udzielania przez adwokatów bezpłatnej pomocy prawnej pracownikom ochrony zdrowia, którzy zostali powołani decyzją wojewody do zwalczania COVID-19. (pismo NRA w załączeniu)

5.      Przygotowany został monitoring aktów prawnych wg stanu na dzień 20 kwietnia br. (w załączniku)

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Szanowni Państwo,

W związku z obecną, bardzo trudno sytuacją zagrożenia zdrowia i życia nas wszystkich, w szczególności osób wymagających stałej opieki pragniemy poinformować Państwa, że Firma Paul Hartmann udziela wsparcia w zakresie realizacji zleceń i zaopatrzenia pacjentów w refundowane wyroby chłonne. Zakaz opuszczania domu, przemieszczania się powoduje korzystanie z usług Przychodni POZ w ramach tzw. teleporad.

Wychodząc naprzeciw potrzebie obecnych czasów NFZ w dniu 27.03.2020 roku wydał komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne po 1 kwietnia 2020 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w komunikacie potwierdzenie zlecenia może odbywać się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax). Może to zrobić pacjent, osoba uprawniona do wystawienia zlecenia  (lekarz, felczer, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta), przychodnia lub realizator zaopatrzenia w wyroby medyczne.

W trosce o dobro pacjentów i odciążenie Państwa w codziennej pracy Paul Hartmann Polska, będąc realizatorem zaopatrzenia w wyroby medyczne informuje o możliwości przekazywania przez pielęgniarki/ lekarzy POZ kontaktów do firmy lub przedstawiciela w celu potwierdzania zlecenia i jego realizacji z dostawą bezpośrednio pod wskazany adres.

Z poważaniem,

Zespół PAUL HARTMANN Polska